Skráningarfærsla handrits

PDF
PDF

AM 28 4to

Danish Legal Manuscript ; Denmark, 1490-1510

Athugasemd
The manuscript contains various legal texts, as well as a short miracle text, a description of the border between Denmark and Sweden, diary entries and some accounts. The vast majority of the manuscript is in Danish, but Latin and also Low German occur.

Innihald

1 (1r-3r)
Documents Relating to Povl Laxmand's Case
Tungumál textans
danska
Efnisorð
2 (4r-92v)
King Erik's Provincial Law of Sjælland
Titill í handriti

Thette eer siælandz loogh. som koning Erick sætte

Athugasemd

Written above main body of text in a different, but contemporary, hand.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
2.1 (4r-5r:17)
Preface (Taken from the Provincial Law of Jutland)
Titill í handriti

Swo tagher een fortalæ til for lowen oppa | danske ther lærde mæn kallæ prologus pa latine

Upphaf

Met low skal man land biggæ / mæn vilde hwer | man nøyess met sith eyet / oc lade man nydhæ | jæffnet

Niðurlag

oc biscop jens j hetheby / | oc ther til allæ bæstæ mæntz radh / ther j hans | riigæ vare /

Notaskrá

Skautrup, Danmarks gamle Landskabslove II s. 3-18 Ed. E3

Efnisorð
2.2 (5r:17-92v)
Law Text
Titill í handriti

hær børies capitell aff siælandz lowbogh /

Upphaf

Om man faar athelkonæ j

Niðurlag

Æn gaar | han vet all arffuen eller dannæ fææ / tha la|dhe vdh oc tilther eedh oc vitnæ a / ath thet | var æy meræ Æn dannæ fææ / thet hører ko|ningen een sammen / som ær gwl oc sølff oc en|ghen annen æmbetzman

Athugasemd

Hereafter an index for book 1 on fol. 6r:11:

Efnisorð
3 (93r-96r)
The Church Law of Sjælland
Upphaf

Thæt ær thæn ræt som sæt wor af | malstæffne j Ringstæthe lund aff absalon | ærchebyscop effter alle sielands fare | bøøn

Niðurlag

Oc sithæn wor herre wor fød | tha wore gangne thwsind winter oc hundret | winter oc siwtiug winter oc siw manede oc | tolff daghe

Notaskrá

Kroman, Danmarks gamle Landskabslove VIII s. 468-481 Yngre redaktion, Text 1. Ed. B8

Tungumál textans
danska
Efnisorð
4 (97r-109v)
Visby's Maritime Law
Titill í handriti

Recht vather recht

Upphaf

Off men medet eynen man Eyn meyster van | eynen skippe / dat schip hort to twen efte | dren / dat skip varet vth deme lande

Niðurlag

So licht dat an dem schipperen mat | he em gewen vill edder nicht van synen loen | wente he dat recht darmede vorloren /~:-

Notaskrá

Schlyter and Collins, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagar VIII s. 194:5-239:9, 240:9-241:5, 242:7-258 Ed. B

Tungumál textans
lágþýska; lágsaxneska
Efnisorð
5 (110r-111r)
On the Right to a Peaceful Home
Titill í handriti

Thette ær vm gardhfredh

Upphaf

Hwo som faar j anners mans hws eller gardh eller her-|barie medh baradh radh

Niðurlag

En bøther | han ey innen sex wge dagh tha fare han som andhre | fredhløsse men etc.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
6 (112r-115r)
Cases Pursued on Behalf of the King and with His Letter
Upphaf

Vdi tesse made skal man følge syn sagh for drotzen | oc medh hans breff /

Niðurlag

ath the | ære ther loglige læsde / oc lagdags breff genbreff | oc stæffnings breff bør athwære lwchte / oc op-|bryd til tinge nar ther the skulle læß /

Tungumál textans
danska
Efnisorð
7 (115v)
How the Provincial Law of Jutland and Town Privileges Apply to Harsløv
Titill í handriti

Merck at saa holder jwtss logh | Oc bywsßens priuilegie i harsløff

Upphaf

Item Sannende men skwle were attæ sez aff by oc | twa wtom aff then

Niðurlag

Een worther han ey grypen with færske | gerningh oc gyffwes hannem sagh weriæ sik met ottæ | neffuingh:

Tungumál textans
danska
Efnisorð
8 (117r-122r:13)
Municipal Law for Skåne
Titill í handriti

Thettæ ær then ræth som man kaller berkæ ræth then j hælsingborgh ær giffuen / oc kiøpstæder j danmark skulle holde oc rættæ effter som screwet stander oc ladhe ther inthet j / som the jckæ villæ bædhræ | ther rætthen siddhæ / Mærk thette effterscreffne

Upphaf

Hvilken man som kiøber jord j kiøpstæden | aff annen man / tha skal jordh skødes hiemæ | pa hans eyet byting

Niðurlag

Thette samme ær oc om the | sætte nogher ydermeræ skath / æn gudh hawer | hanem læth æffnæ till /

Tungumál textans
danska
Efnisorð
9 (122r:14-136r)
King Christopher's Municipal Law
Titill í handriti

Item her effter følger | kiøpstæde rætten

Upphaf

Wij Cristofer medh guds nade

Niðurlag

ath hindræ eller | hindræ ath lade / eller j nogher made wforrætte | vnder vor koninglige hæffnd oc vredhæ Datum | Castro nostro haffnia Anno Dominj Mcdxljjj nostro su secreto | Anno regnj nostri dacie quarto /

Tungumál textans
danska
Efnisorð
10 (136v)
Legal Notes Concerning a Homicide
Upphaf

Item efther nad breff bydher saa om manddhen thet | sandemen kwnde ey retther spryæ aff sand man | oc sand qwinne

Niðurlag

Item jeck meen breffweth holler well met hwsbonden | j hwseth

Tungumál textans
danska
Efnisorð
11 (137r-143v:24)
An Extract of the Church Laws
Titill í handriti

hær begynnes een extract aff kyrkæloffwer

Upphaf

DOm kan enghen man wnkomme then førstæ | dommeres dom fforthi om han var førræ stæffnd | aff hanum

Niðurlag

so ath logsens | genganger skulle æy orsage them meth noger van-|kundighedhs offuerwærelse /

Tungumál textans
danska
Efnisorð
12 (143v:24-145v:16)
King Erik Glipping's Nyborg Decree Concerning North Jutland, 1284
Titill í handriti

Item mærk her effther

Upphaf

Kyrkæ værie skulle kyrkæ tiændæ sæliæ som the maa dyræst /

Niðurlag

tha skal thet giøres | vitherlicht om helgemysse ath siderstæ / oc siden | skal hwerken foget eller andræ men haffue vold | til j thet aar / ath loffwe thet noger noget borth | athføræ /

Tungumál textans
danska
Efnisorð
13 (145v:17-146v:8)
King Erik Glipping's Helsingborg Decree, 1283
Titill í handriti

Aaar Aar effter guds byrdh mcc lxxxiii j mars | maneth vdi hoff som holtz j helsingborgh | aff herre koning Erich meth læstæ mæntz raadh | i Danmarks rigæ var skicket

Upphaf

Ath engen skal | bære clæder skorne vdi smaa stycker / mæden | hielæ eller tweskifftæ

Niðurlag

ath han som drab / maa æy kom| til boodh eller bædringh / før æn hintz døde | stænder bedhe for hanum etc.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
14 (146v:9-25)
King Christopher II's Coronation Oath, 1340
Upphaf

Jek Christoferus loffuer oc jætter for gudh och | hans ænglæ athgiøre ath giøre oc beware her effther then | hellige gudz kyrkæ

Niðurlag

Thesse | tingh jætter oc swær jek mek ath beholde oc be-|ware Anno domini mcdxl pa vor herres jhesu christi | omskærelses dagh / som var forscreffne konings kronelse-|dagh

Tungumál textans
danska
Efnisorð
15 (146v:25-148r:12)
King Christian I's Decree Concerning North Jutland, 1466
Titill í handriti

Thette ær koning Cristierns handfesting

Upphaf

Wij Cristiern medh guds nade Danmarks Sweriges | Norges vendes oc godes koning hertugh i slæswigh | greffwe j holsten Stormarm oldenborgh oc del-|menhorst

Niðurlag

oc hwer særdelis | ath holde oc holde lade wbrødelige j alle made | som forscreuit stander /

Baktitill

Datum in ciuitate viborg | Die santi egidii abbatis nostro sub secreto Anno Dominj Mcdxl

Athugasemd

Compare the word handfesting ("coronation charter", rather than "decree") in the rubric.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
16 (148r:13-150v)
The Manorial Court Law
Titill í handriti

Item h er begynnes slotz oc gords ræt

Upphaf

Huilken man annen slaar jhiell / giffue liiff for | liiff om han vordher taghen vet færske gerninger

Niðurlag

oc komme aldre | for vore øghen meræ / so fræmt som han vil | æy sætte sith liiff till therfore /:~:-

Tungumál textans
danska
Efnisorð
17 (151r-153r:7)
Summary of Decisions from Legal Proceedings in the Old Provincial Laws
Titill í handriti

Notabile

Upphaf

Hwo som fallær for kyns eedh / bøde alle | saghe hanum vidæs / oc xl mark bonden | oc so koningen

Niðurlag

Item for husfridh oc gardfrit xl mark / halff | tager koningen / oc halff bonden /~~

Athugasemd

Another legal decision has been added underneath the text and in the margin.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
18 (153r:8-156r)
Articles by the Clerc Thord
Titill í handriti

Item her begynnes nogher articlæ aff | lillæ tordh degns logh / som landz|dommer var j nørre jutlandh fførst

Upphaf

hwo som hindrær eller begrawer noget vatn | som til byess eller bool ær lagt

Niðurlag

til thet mæstæ ting ther effter / hwat han skal | sware /

Notaskrá

Buus, Danmarks gamle Landskabslove IV (Tillæg) s. 136-142:15

Kolderup-Rosenvinge, Samling af gamle danske Love III s. 437-443 Ed. B

Baktitill

Et sic breuiter expliciunt hic articuli | De correctonibus legis quos lillæ tord | deghen nøriucie legifer composuit et ex | consensuer meliorum regni in parlamento danorum | nyborgh rex valdemarus confirmauit

Tungumál textans
danska (aðal); latína
Efnisorð
19 (156v)
Remedy against Bleeding
Titill í handriti

Contra fluxum sanguines

Upphaf

Taagh eet mwskaat oc føye aff mwska-|te blomme halffdelen aff eet lod

Niðurlag

tha skal man dricke aff swodæn | melk med / Item statim resturgit

Tungumál textans
danska (aðal); latína
20 (157r-158v)
Procedure for the Election of a King
Tungumál textans
latína
Efnisorð
21 (160r-165r)
King Valdemar Erikssøn's Coronation Charter, 1326
Titill í handriti

Placitacio nobilium regni dacie facta | vibergis in electione noui regis in qva | cauetur de terra bornholm

Upphaf

In nomine domini

Niðurlag

Actum et datum | loco anno et die supradictis

Athugasemd

On fol. 166r there is the rubric for another such Placitatio nobilium regni dacie. However, there is no further text on this page.

Tungumál textans
danska (aðal); latína
Efnisorð
22 (167r-168v)
Libertates Erici Regis Domino yszarno restitutæ
Titill í handriti

Libertates ericj Regis Domino yszarno restitute

Tungumál textans
latína
Efnisorð
23 (170r-v)
Juramentum Cristofferi Regis, 1440
Titill í handriti

Juramentum Cristofferj Regis

Upphaf

I Gutz naffn Amen Wii Cristoffer met gudz nade | Danmarckis vendis oc godis koning

Niðurlag

Et hec Juramentum etiam publica manu subscriptum est

Tungumál textans
danska (aðal); latína
Efnisorð
24 (171r-v)
Juramentum Cristierni Regis, 1448
Titill í handriti

Juramentum Cristierni Regis

Upphaf

I Gudtz naffn Amen Wii Cristiern met gudtz nade | Danmarckis Vendis oc godis konning

Niðurlag

pro presenti

Tungumál textans
danska (aðal); latína
Efnisorð
25 (173r-175v)
King Magnus Eriksson's Privileges for Skåne, 1340
Titill í handriti

Priuilegia data Scaniam

Tungumál textans
latína
Efnisorð
26 (176r-177v)
King Erik Magnusson's Decisions and Privileges for Skåne, 1356
Titill í handriti

Constitutiones et priuilegia

Tungumál textans
latína
Efnisorð
27 (181r-183r)
A Miracle Concerning King Edmund of England and His Son
Titill í handriti

eett mirachel

Upphaf

Tthet læses vdi en boogh som kallis speculum

Niðurlag

Och sloogh them alle sammen vdi hiell Och Dunstanus | bleff liggendis vskadder med alt siitt folck Amen

Tungumál textans
danska
28 (184r-186v)
The Manorial Court Law
Titill í handriti

Thette er gaardz rett

Upphaf

Effther vr erligg ejwdingh [?] och første

Niðurlag

och haffwe koninge wredhe

Baktitill

finis

Tungumál textans
danska
Efnisorð
29 (187r-201r:23)
Royal Danish Charters and Letters from the Fourteenth Century (Kings Christopher, Valdemar and Oluf)
Titill í handriti

Electio noui Regis j Nyborgh

Upphaf

j gwßs nafn Amen aar efther gwdz burdh

Niðurlag

viii Dagher efther | sancti johannes baptistæ dagh

Tungumál textans
danska
Efnisorð
30 (201r:24-v)
The Border between Denmark and Sweden
Upphaf

ormwndher slæmæ wor koningh i | swerighæ / ok swen tiwgheskægh i | danmark / the giordhe skiel mellom danmark och | swerighæ

Niðurlag

ther skil danmark ok swerighæ | ath Et sic est finis deo laus

Athugasemd

On fol. 202v there are some insignificant pen trials.

Tungumál textans
danska (aðal); latína
Efnisorð

Lýsing á handriti

Blaðefni

Paper.

Blaðfjöldi
205 (1-202 + 3 bis, 52 bis, 90 bis [52 bis and 90 bis have been stitched in later]). 215 mm x 160 mm
Umbrot

The manuscript is written in long lines throughout with 24 to 34 lines per page. The initials, rubrics and some of the running titles are red. The following leaves are blank: fols 3v, 3 bis, 90 bis v, 96v, 111v, 116, 159, 165v, 166v, 169, 172, 175v, 178r-180v, 183v, 202r.

Skrifarar og skrift

There are several hands in the manuscript.

Spássíugreinar og aðrar viðbætur

Several contemporary marginalia occur.

Uppruni og ferill

Uppruni

This manuscript was written in Denmark c. 1500.

Ferill

According to Kristian Kålund, the AM-slip on the upper pastedown is similar to the one found in AM 23 4to. The slip has the following content serving as evidence for the provenance of the manuscript: Istud legisterium est elemosina | Domini Birgeri Achiepiscopi Lundensis etc. pro usu sedis Lun-|densis in Schania. ipso die | Nativitatis Joannis Baptiste | M. d. decimo qvinto. Kålund therefore presumes that this manuscript, as well as AM 23 4to, was donated to the episcopal residence of Lund by Archbishop Birger in 1515.

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Catalogued 1 November 1999 by AWS.

Viðgerðarsaga

The manuscript was photographed in desember 1986.

New photographs of the manuscript were taken in 1992.

Myndir af handritinu

The manuscript was photographed in 1986 and 1992. The following copies are kept at The Arnamagnæan Collection in Copenhagen:

  • Microfilm (master), Neg. 708, from 21. janúar 1986.
  • Microfilm (archive), Pos. 653, from 21. janúar 1986.
  • Microfilm (master), Neg. 900, from maí 1992.
  • Microfilm (archive), Pos. 803, from maí 1992.
  • Black and white prints from 26. mars 1992.
.

Notaskrá

Titill: Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene, Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°
Ritstjóri / Útgefandi: Skautrup, Peter
Umfang: II
Titill: Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene, Knud Mikkelsens glosser (dansk text) og Thords artikler
Ritstjóri / Útgefandi: Buus, Erik, Jørgensen, Peter
Umfang: IV:tillæg
Titill: En Dansk Lov-Historie fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian den Femtes
Ritstjóri / Útgefandi: Ancher, Peder Kofod
Umfang: I
Titill: En Dansk Lov-Historie fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian den Femtes
Ritstjóri / Útgefandi: Ancher, Peder Kofod
Umfang: II
Titill: Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling
Ritstjóri / Útgefandi: Kålund, Kristian
Titill: Lex Siellandica Erici regis: Kong Eriks sjællandske Lov, Samling af gamle danske Love
Ritstjóri / Útgefandi: Kolderup-Rosenvinge, J. L. A.
Umfang: II
Titill: Kong Valdemar den Andens Jydske Lov og Thord Degns Artikler, Samling af gamle danske Love
Ritstjóri / Útgefandi: Kolderup-Rosenvinge, J. L. A.
Umfang: III
Lýsigögn
×

Lýsigögn