Skráningarfærsla handrits

PDF
PDF

AM 28 4to

Dansk lovhåndskrift ; Danmark, 1490-1510

Athugasemd
Håndskriftet indeholder både forskellige lovtekster, et kort mirakel, en beskrivelse af grænsen mellem Danmark og Sverige, dagsbogstekster og andre tekster. Størstedelen af teksterne er skrevet på gammeldansk, men dele af det er skrevet på latin og middelnedertysk.

Innihald

1 (1r-3r)
Aktstykker i Povl Laxmands sag
Tungumál textans
danska
Efnisorð
2 (4r-92v)
Eriks Sjællandske lov
Titill í handriti

Thette eer siælandz loogh. som koning Erick sætte

Athugasemd

Skrevet over teksten i en anden, men samtidig, hånd.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
2.1 (4r-5r:17)
Jyske lovs fortale
Titill í handriti

Swo tagher een fortalæ til for lowen oppa | danske ther lærde mæn kallæ prologus pa latine /

Upphaf

Met low skal man land biggæ / mæn vilde hwer | man nøyess met sith eyet / oc lade man nydhæ | jæffnet

Niðurlag

oc biscop jens j hetheby / | oc ther til allæ bæstæ mæntz radh / ther j hans | riigæ vare /

Notaskrá

Skautrup: Danmarks gamle Landskabslove II 3-18 Udg. E3

Efnisorð
2.2 (5r:17-92v)
Lovtekst
Titill í handriti

hær børies capitell aff siælandz lowbogh /

Upphaf

Om man faar athelkonæ j

Niðurlag

Æn gaar | han vet all arffuen eller dannæ fææ / tha la|dhe vdh oc tilther eedh oc vitnæ a / ath thet | var æy meræ Æn dannæ fææ / thet hører ko|ningen een sammen / som ær gwl oc sølff oc en|ghen annen æmbetzman

Athugasemd

Herefter er der en indholdsfortegnelse for bog 1 på bl. 6r:11:

Efnisorð
3 (93r-96r)
Sjællandske kirkelov
Upphaf

Thæt ær thæn ræt som sæt wor af | malstæffne j Ringstæthe lund aff absalon | ærchebyscop effter alle sielands fare | bøøn

Niðurlag

Oc sithæn wor herre wor fød | tha wore gangne thwsind winter oc hundret | winter oc siwtiug winter oc siw manede oc | tolff daghe

Notaskrá

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove VIII 468-481 Yngre redaktion, Tekst 1. Ed. B8

Tungumál textans
danska
Efnisorð
4 (97r-109v)
Visby søret
Titill í handriti

Recht vather recht

Upphaf

Off men medet eynen man Eyn meyster van | eynen skippe / dat schip hort to twen efte | dren / dat skip varet vth deme lande

Niðurlag

So licht dat an dem schipperen mat | he em gewen vill edder nicht van synen loen | wente he dat recht darmede vorloren /~:-

Notaskrá

Schlyter og Collins: Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagar VIII 194:5-239:9, 240:9-241:5, 242:7-258 Udg. B

Tungumál textans
lágþýska; lágsaxneska
Efnisorð
5 (110r-111r)
Om gårdfred
Titill í handriti

Thette ær vm gardhfredh

Upphaf

Hwo som faar j anners mans hws eller gardh eller her-|barie medh baradh radh

Niðurlag

En bøther | han ey innen sex wge dagh tha fare han som andhre | fredhløsse men etc.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
6 (112r-115r)
Sager, som skal følges for kongen og med hans brev
Upphaf

Vdi tesse made skal man følge syn sagh for drotzen | oc medh hans breff /

Niðurlag

ath the | ære ther loglige læsde / oc lagdags breff genbreff | oc stæffnings breff bør athwære lwchte / oc op-|bryd til tinge nar ther the skulle læß /

Tungumál textans
danska
Efnisorð
7 (115v)
Lovbestemmelser i henhold til jyske lov og byens privilegier i Harsløv
Titill í handriti

Merck at saa holder jwtss logh | Oc bywsßens priuilegie i harsløff

Upphaf

Item Sannende men skwle were attæ sez aff af oc | twa wtom aff then

Niðurlag

Een worther han ey grypen with færske | gerningh oc gyffwes hannem sagh weriæ sik met ottæ | neffuingh:

Tungumál textans
danska
Efnisorð
8 (117r-122r:13)
Skånske købstadret
Titill í handriti

Thettæ ær then ræth som man kaller berkæ ræth then j hælsingborgh ær giffuen / oc kiøpstæder j danmark skulle holde oc rættæ effter som screwet stander oc ladhe ther inthet j / som the jckæ villæ bædhræ | ther rætthen siddhæ / Mærk thette effterscreffne

Upphaf

Hvilken man som kiøber jord j kiøpstæden | aff annen man / tha skal jordh skødes hiemæ | pa hans eyet byting

Niðurlag

Thette samme ær oc om the | sætte nogher ydermeræ skath / æn gudh hawer | hanem læth æffnæ till /

Tungumál textans
danska
Efnisorð
9 (122r:14-136r)
Kong Christoffers stadsret
Titill í handriti

Item her effter følger | kiøpstæde rætten

Upphaf

Wij Cristofer medh guds nade

Niðurlag

ath hindræ eller | hindræ ath lade / eller j nogher made wforrætte | vnder vor koninglige hæffnd oc vredhæ Datum | Castro nostro haffnia Anno Dominj Mcdxljjj nostro su secreto | Anno regnj nostri dacie quarto /

Tungumál textans
danska
Efnisorð
10 (136v)
Juridiske optegnelser angående en drabssag
Upphaf

Item efther nad breff bydher saa om manddhen thet | sandemen kwnde ey retther spryæ aff sand man | oc sand qwinne

Niðurlag

Item jeck meen breffweth holler well met hwsbonden | j hwseth

Tungumál textans
danska
Efnisorð
11 (137r-143v:24)
En ekstrakt af kirkelovene
Titill í handriti

hær begynnes een extract aff kyrkæloffwer

Upphaf

DOm kan enghen man wnkomme then førstæ | dommeres dom fforthi om han var førræ stæffnd | aff hanum

Niðurlag

so ath logsens | genganger skulle æy orsage them meth noger van-|kundighedhs offuerwærelse /

Tungumál textans
danska
Efnisorð
12 (143v:24-145v:16)
Erik Glippings nyborgske forordning for Nørrejylland, 1284
Titill í handriti

Item mærk her effther

Upphaf

Kyrkæ værie skulle kyrkæ tiændæ sæliæ som the maa dyræst /

Niðurlag

tha skal thet giøres | vitherlicht om helgemysse ath siderstæ / oc siden | skal hwerken foget eller andræ men haffue vold | til j thet aar / ath loffwe thet noger noget borth | athføræ /

Tungumál textans
danska
Efnisorð
13 (145v:17-146v:8)
Erik Glippings helsingborgske forordning, 1283
Titill í handriti

Aaar Aar effter guds byrdh mcc lxxxiii j mars | maneth vdi hoff som holtz j helsingborgh | aff herre koning Erich meth læstæ mæntz raadh | i Danmarks rigæ var skicket

Upphaf

Ath engen skal | bære clæder skorne vdi smaa stycker / mæden | hielæ eller tweskifftæ

Niðurlag

ath han som drab / maa æy kom| til boodh eller bædringh / før æn hintz døde | stænder bedhe for hanum etc.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
14 (146v:9-25)
Christoffer II's kroningsed, 1340
Upphaf

Jek Christoferus loffuer oc jætter for gudh och | hans ænglæ athgiøre ath giøre oc beware her effther then | hellige gudz kyrkæ

Niðurlag

Thesse | tingh jætter oc swær jek mek ath beholde oc be-|ware Anno domini mcdxl pa vor herres jhesu christi | omskærelses dagh / som var forscreffne konings kronelse-|dagh

Tungumál textans
danska
Efnisorð
15 (146v:25-148r:12)
Christian I's forordning for Nørrejylland, 1466
Titill í handriti

Thette ær koning Cristierns handfrsting

Upphaf

Wij Cristiern medh guds nade Danmarks Sweriges | Norges vendes oc godes koning hertugh i slæswigh | greffwe j holsten Stormarm oldenborgh oc del-|menhorst

Niðurlag

oc hwer særdelis | ath holde oc holde lade wbrødelige j alle made | som forscreuit stander /

Baktitill

Datum in ciuitate viborg | Die santi egidii abbatis nostro sub secreto Anno Dominj Mcdxl

Athugasemd

I rubrikken kaldet hans handfesting.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
16 (148r:13-150v)
Gårdsretten
Titill í handriti

Item h er begynnes slotz oc gords ræt

Upphaf

Huilken man annen slaar jhiell / giffue liiff for | liiff om han vordher taghen vet færske gerninger

Niðurlag

oc komme aldre | for vore øghen meræ / so fræmt som han vil | æy sætte sith liiff till therfore /:~:-

Tungumál textans
danska
Efnisorð
17 (151r-153r:7)
Oversigt over rettergangsbestemmelser i de gamle landskabslove
Titill í handriti

Notabile

Upphaf

Hwo som fallær for kyns eedh / bøde alle | saghe hanum vidæs / oc xl mark bonden | oc so koningen

Niðurlag

Item for husfridh oc gardfrit xl mark / halff | tager koningen / oc halff bonden /~~

Athugasemd

I nederste margin under teksten er en anden lovbestemmelse blevet tilføjet.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
18 (153r:8-156r)
Thord degns artikler
Titill í handriti

Item her begynnes nogher articlæ aff | lillæ tordh degns logh / som landz|dommer var j nørre jutlandh fførst

Upphaf

hwo som hindrær eller begrawer noget vatn | som til byess eller bool ær lagt

Niðurlag

til thet mæstæ ting ther effter / hwat han skal | sware /

Notaskrá

Buus: Danmarks gamle Landskabslove IV (Tillæg) 136-142:15

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love III 437-443 Udg. B

Baktitill

Et sic breuiter expliciunt hic articuli | De correctonibus legis quos lillæ tord | deghen nøriucie legifer composuit et ex | consensuer meliorum regni in parlamento danorum | nyborgh rex valdemarus confirmauit

Tungumál textans
danska (aðal); Latin
Efnisorð
19 (156v)
Middel mod blodstyrtning
Titill í handriti

Contra fluxum sanguines

Upphaf

Taagh eet mwskaat oc føye aff mwska-|te blomme halffdelen aff eet lod

Niðurlag

tha skal man dricke aff swodæn | melk med / Item statim resturgit

Tungumál textans
danska (aðal); Latin
Efnisorð
20 (157r-158v)
Fremgangsmåden ved kongevalg
Tungumál textans
latína
Efnisorð
21 (160r-165r)
Valdemar Erikssøns håndfæstning, 1326
Titill í handriti

Placitacio nobilium regni dacie facta | vibergis in electione noui regis in qva | cauetur de terra bornholm

Upphaf

In nomine domini

Niðurlag

Actum et datum | loco anno et die supradictis

Athugasemd

Bl. 166r indeholder kun første linje af en overskrift til et lignende aktstykke: Placitatio nobilium regni dacie.

Tungumál textans
danska (aðal); Latin
Efnisorð
22 (167r-168v)
Libertates Erici Regis Domino yszarno restitutæ
Titill í handriti

Libertates ericj Regis Domino yszarno restitu

Tungumál textans
latína
Efnisorð
23 (170r-v)
Juramentum Cristofferi Regis, 1440
Titill í handriti

Juramentum Cristofferj Regis

Upphaf

I Gutz naffn Amen Wii Cristoffer met gudz nade | Danmarckis vendis oc godis koning

Niðurlag

Et hec Juramentum etiam publica manu subscriptum est

Tungumál textans
danska (aðal); Latin
Efnisorð
24 (171r-v)
Juramentum Cristierni Regis, 1448
Titill í handriti

Juramentum Cristierni Regis

Upphaf

I Gudtz naffn Amen Wii Cristiern met gudtz nade | Danmarckis Vendis oc godis konning

Niðurlag

pro presenti

Tungumál textans
danska (aðal); Latin
Efnisorð
25 (173r-175v)
Magnus Erikssons privilegier for Skåne, 1340
Titill í handriti

Priuilegia data Scaniam

Tungumál textans
latína
Efnisorð
26 (176r-177v)
Erik Magnussons bestemmelser og privilegier for Skåne, 1356
Titill í handriti

Constitutiones et priuilegia

Tungumál textans
latína
Efnisorð
27 (181r-183r)
Et mirakel om kong Edmund af England og hans søn
Titill í handriti

eett mirachel

Upphaf

Tthet læses vdi en boogh som kallis speculum

Niðurlag

Och sloogh them alle sammen vdi hiell Och Dunstanus | bleff liggendis vskadder med alt siitt folck Amen

Tungumál textans
danska
Efnisorð
28 (184r-186v)
Gårdsretten
Titill í handriti

Thette er gaardz rett

Upphaf

Effther vr erligg ejwdingh [?] och første

Niðurlag

och haffwe koninge wredhe

Baktitill

finis

Tungumál textans
danska
Efnisorð
29 (187r-201r)
Kongelige danske håndfæstninger og kongebreve fra 1300-tallet (kong Kristoffer, Valdemar og Oluf)
Titill í handriti

Electio noui Regis j Nyborgh

Upphaf

j gwßs nafn Amen aar efther gwdz burdh

Niðurlag

viii Dagher efther | sancti johannes baptistæ dagh

Tungumál textans
danska
Efnisorð
30 (201r:24-v)
Grænseskel mellem Danmark og Sverige
Upphaf

ormwndher slæmæ wor koningh i | swerighæ / ok swen tiwgheskægh i | danmark / the giordhe skiel mellom danmark och | swerighæ

Niðurlag

ther skil danmark ok swerighæ | ath Et sic est finis deo laus

Athugasemd

På bl. 202v findes der nogle ubetydelige penneprøver.

Tungumál textans
danska (aðal); Latin
Efnisorð

Lýsing á handriti

Blaðefni

Papir.

Blaðfjöldi
205 (=1-202 + 3 bis, 52 bis, 90 bis [52 bis og 90 bis er først senere blevet hæftet sammen med resten af håndskriftet]). 215 mm x 160 mm
Umbrot

Håndskriftet er enspaltet med 24-34 linjer pr. side. Initialer, rubrikker og nogle klummetitler er røde. Følgende blade er ubeskrevne: bl. 3v, 3 bis, 90 bis v, 96v, 111v, 116, 159, 165v, 166v, 169, 172, 175v, 178r-180v, 183v og 202r.

Skrifarar og skrift

Håndskriftet er skrevet af adskillige skrivere.

Spássíugreinar og aðrar viðbætur

Der er adskillige samtidige marginalantegnelser.

Uppruni og ferill

Uppruni

Håndskriftet er skrevet i Danmark ca. 1500.

Ferill

Ifølge Kristian Kålund er AM-sedlen på forspejlet er identisk med den i AM 23 4to. Indholdet er blevet brugt som bevis for håndskriftets proveniens: Istud legisterium est elemosina | Domini Birgeri Achiepiscopi Lundensis etc. pro usu sedis Lun-|densis in Schania. ipso die | Nativitatis Joannis Baptiste | M. d. decimo qvinto. Kålund antager derfor, at Ærkebiskop Birger også skænkede dette håndskrift til bispesædet i Lund i 1515.

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Katalogiseret 1. november 1999 af AWS.

Viðgerðarsaga

Håndskriftet blev fotograferet i desember 1986.

Nye fotografier blev taget i 1992.

Myndir af handritinu

Håndskriftet blev fotograferet i 1986 og 1992. AMI har følgende kopier:

  • Mikrofilm (originaler), Neg. 708 fra 21. janúar 1986
  • Mikrofilm (arkiv), Pos. 653, fra 21. janúar 1986.
  • Mikrofilm (originaler), Neg. 900, fra maí 1992.
  • Mikrofilm (arkiv), Pos. 803, fra maí 1992
  • Sort-hvid fotografier fra 26. mars 1992.

Notaskrá

Titill: Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene
Ritstjóri / Útgefandi: Skautrup, Peter
Umfang: II
Titill: Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene, Knud Mikkelsens glosser (dansk text) og Thords artikler
Ritstjóri / Útgefandi: Buus, Erik, Jørgensen, Peter
Umfang: IV:tillæg
Titill: En Dansk Lov-Historie fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian den Femtes
Ritstjóri / Útgefandi: Ancher, Peder Kofod
Umfang: I
Titill: En Dansk Lov-Historie fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian den Femtes
Ritstjóri / Útgefandi: Ancher, Peder Kofod
Umfang: II
Titill: Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling
Ritstjóri / Útgefandi: Kålund, Kristian
Titill: Lex Siellandica Erici regis: Kong Eriks sjællandske Lov, Samling af gamle danske Love
Ritstjóri / Útgefandi: Kolderup-Rosenvinge, J. L. A.
Umfang: II
Titill: Kong Valdemar den Andens Jydske Lov og Thord Degns Artikler, Samling af gamle danske Love
Ritstjóri / Útgefandi: Kolderup-Rosenvinge, J. L. A.
Umfang: III
Lýsigögn
×

Lýsigögn