Skráningarfærsla handrits

AM 783 4to

The Grinderslev Manuscript ; Denmark, 1490-1510

Innihald

1 (1r-145v)
Horologium divinæ/æternæ sapientiæ
Höfundur

Henricus Suso († 1365)

Henry Suso († 1365)

Henrik Suso († 1365)

Heinrich Seuse († 1365)

Titill í handriti

sentite .j. vndersta .j.

Upphaf

Føler oc befinner aff vor herræ j godhet | oc søgher effter hanom j hiærtens enfol|lelighet / for thy / han finnes aff them som | ey frestæ hannom /

Niðurlag

som meth fadher oc hælleg and løwer | oc radher gudh ewinnelig Amen

Notaskrá

Brandt, Henrik Susos Gudelig Visdoms Bog

Uldaler and Wellejus, Gammeldansk læsebog s. 357a-367a:28 (fols 91v:17-96v:11), 367a:29-378a (fols 106r:10-110r:17)

Tungumál textans
danska
Efnisorð
2 (146r-148r)
Cisiojanus
Upphaf

Cjsio janus epythanie

Athugasemd

A mnemonic verse about the order of the saints' days. The name is taken from the incipit Cjsio janus epythanie dominj… [= Circumcision, January, Epiphany…].

Tungumál textans
latína
Efnisorð
3 (149v)
Letter of Conveyance, c. 1470(?)
Titill í handriti

[illegible]

Upphaf

allæ men thetthæ breff seer eldher hore

Niðurlag

[illegible]

Athugasemd

Albret Skeel, the owner of Junget, transfers a property to a Peder Mogensen. The letter is sealed by Hr. Anders, the prior of Grinderslev Abbey.

Tungumál textans
danska
4 (150r-262r)
De imitatione Christi
Höfundur

Thomas à Kempis († 8 August 1471)

Titill í handriti

Incipit tractatus de imitationee christi

Upphaf

Aff ihesu christi æffterfølgelse ok all wer -|dhens fafænghetz forsmædelse capitulum primum

Niðurlag

jngæn kan oc ransage | hans vtalligæ giærningh vare hans giærningæ tel|ligæ ath the lætteligæ kunne begribæs aff menniskens | skeel tha kunne the ey sigæs vndærligh och e v|seyælighe Amen

Tungumál textans
danska
Efnisorð
5 (263r-268v)
Sermons
Tungumál textans
danska
Efnisorð
5.1 (263r:1-15)
End of a Sermon
Upphaf

vppa hannem Gudh ganger medh enfolduge /

Niðurlag

the ey sees wendalige oc ey wsigelige / [uncertain reading]

5.2 (263r:16-268v)
Sermon on Property
Titill í handriti

Aff eydom

Upphaf

I herrens naffn Amen for ther salighet oc hielp som | attra ath fly synderne

Niðurlag

oc giffue hwar som nyttelikth ær och | behoff gøris i wor herre ihesu christo Amen

6 (271r-311v:24)
Stimulus Amoris
Höfundur

Pseudo-Bonaventura

Titill í handriti

Thinnæ bogh som kallæs stimulus amoris thet | ær kierlighetz styngh j vor alsomsødistæ oc mil|distæ frælsæræ ihesum christum hun skyfftæs j thrinne | dielæ J then fyrstæ talæs om vors herræs jhesv | christi æræfuldh pinæ J then annen talæs om | the stykkæ som høræ til andæligh besko|dælsæs hwilæ och roo

Upphaf

Løbær allæ menniskæ och allæ veg|næ for vndreer hoos edær gusz kier|lighet

Niðurlag

Ther thu pínes | med j thennæ wærldh / tha icke aff lader gudh | ath hugsualæ thik hwilkæn som ær loffuæ|ligh oc æræ fuldh ewinnæligh Amen

Baktitill

Hær ær wdæ stimulus amoris i vor alzom | sødistæ frælsæræ ihesum christum

Athugasemd

James of Milan/Mediolanensis Iacobus/Jakob af Milano (?)

Tungumál textans
danska
Efnisorð
7 (311v:24-327r, with gaps)
Tractatus Sancti Gregorii
Titill í handriti

Hære begynnæs iæm |æ tractatus sancti gregorii skreffwæn til no|græ clostær iomffrvær AMEN

Upphaf

Aldrigh ær gusz kerlighet fafængh forthy | han arbeyder storæ thingh huar som han ær

Niðurlag

thet lonnæ os | gud fader / son oc then helie and AMEN

Baktitill

Hær ær sancti gregorij tractatus vde / huar fore som vd waldæ mænniskæs leffwernæ skal drøffuæs j thennæ nærwæruidis tíme meth modgangh oc fræstilsær Deo gracias AMEN

Tungumál textans
danska
Efnisorð
8 (327v-361r)
Exhortations
Höfundur
Athugasemd

The leaves have been bound incorrectly.

Tungumál textans
danska
8.1 (327v-346v:6, with gaps)
Viginti quinque memoralia
8.1.1 (327v-329v)
A
Upphaf

Hære begynnæs nogre pwnctæ som bonauentura sam |mænsattæ megæt fruchtsommæligæ oc gode

Niðurlag

Och alle gudz | gærninger skule wære thic til lærdom oc kænnædom

8.1.2 (342r-346v:6)
B
Upphaf

Och jngæn thingh som j wærdæn ær skal draghæ | thic l ther fra

Niðurlag

Och at thw | math nydæ æren meth hanwm j then til kommendis | thimæ / hwilkæt han wnnæ thic / som ær thrennæ / | och een / trennæ j personær / oc een j guddomens na|turæ / gudh fader / son oc heliæ andh / benediid for | wthæn ændhæ Amen

8.2 (330r-361r, with gaps)
Further warnings
8.2.1 (346v:7-353v)
A
Titill í handriti

Mærk at alle the thíngh som hære æffter skriffuæ | ære the høre ickæ altenæstæ brødærne til oc the|ræs formen Æn och sa abbatissæn och hennæs systræ | som hennæ befalæde ære mærck grangiffuælighæ | horelwnd formennæne skulæ haffuæ sigh til thee|ræs vndærdanæ

Upphaf

Thet til til bør eder alle /

Niðurlag

Thet ær een for gifftæligh thingh høyestæ stat

8.2.2 (330r-341v)
B
Upphaf

och hugæn nedærst Thet fyrstæ oc øppærstæ sædhæ | oc leffnedæn ydærst och far smædæligst Thwngæn | stoor talændæ / oc handæn fafæng

Niðurlag

oc theeræs størstæ wdygd ær høy|færdighet Merckændis ær / at renliffuæligæ perso

8.2.3 (354r-361r)
C
Upphaf

nærs otmywgt / bewisæs j ix handæ madæ

Niðurlag

ath guds | kiærlighets brynnæ / oc sielernes hielsæ skal fon|ghes oc øghæs Amen

Baktitill

Bedh gud for mic

Lýsing á handriti

Blaðefni

Paper.

Blaðfjöldi
361. Fols 148v-149r, 246, 262v, 269r-270v and 361v are (or were originally) blank. 210 mm x 140 mm.
Tölusetning blaða

The manuscript has a modern foliation from the nineteenth century in the upper right-hand corner of the recto pages.

Umbrot

Written in long lines of 26 to 36 lines. Rubrics, two- and three-line majuscules and line-fillers in red ink; initial letters in the text are slashed in red, and here and there the beginning words of a paragraph are undelined in red. A number of folia have been excised after fol. 262.

Skrifarar og skrift

There are several hands. It appears the manuscript is a composite of several independently written texts.

Spássíugreinar og aðrar viðbætur

On the otherwise blank fol. 270v two pen trials have been added:

  • The Beginning of the Hail Mary: aue maria gracia plena domius tecum ben
  • Four lines from a folk ballad (or possibly a parody of such): megh haffuær drø|met iæn drøm i | nat thet var om | ien kat t thet och | om jen t hundh | hundh och om jen

Band

Wooden boards covered in dark brown leather on 4 double sewing supports; 218 mm x 160 mm x 91 mm. There are two fastenings consisting of a metal clasp at the end of a leather strap and a catchplate on the front cover. During binding two quires have been bound in the wrong order (fols 330-341 and fols 342-353).

Fylgigögn

There are two accompanying items glued to the pastedown of the front cover. One slip is in Árni Magnússon's hand and the text reads: Bekommet fra Monsr Christian Frost | fra Friderickshald. | hans fader er kiób-|mand i Fridericks-|hald, og meenes at | have ejet bogen. | Studioso Norvego | mediante Domino stubæo | 1720. The other slip is written by Carl J. Brandt and contains a list of contents of the manuscript.

Uppruni og ferill

Uppruni

Written in Denmark. The manuscript probably originates from a religious house or similar environment, and West Jutlandic linguistic features may show a link to West Jutland. The script and contents, however, indicate a date of origin around 1500 or a little later (cf. Skautrup, Det danske sprogs historie II s. 25 , and Frederiksen, Senmiddelalderlige mystikere s. 45 ). A former dating to c. 1470 as the latest possible date of origin was made by some scholars, as the copy of a letter on fol. 149v makes mention of a person known to have died in 1472 as still being alive. The letter has also been taken as evidence that the manuscript originated at the Grinderslev Augustinian Abbey in Salling, West Jutland, since the prior from this institution is named as one of the sealers of the letter.

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Catalogued 14. október 2000 by AMH.

Viðgerðarsaga

The leaves and the clasps were repaired and the upper strap renewed between 27 November 1964 and 9 January 1965.

Leaves were checked; spine, shelfmark label and strap repaired during the summer of 1982.

Lent to The Royal Library (Det Kongelige Bibliotek), Copenhagen.

Myndir af handritinu

  • Microfilm (master), Neg. 688, from 1985 (after restoration).
  • Microfilm (archive) Pos. 673 1985 (copy of Neg. 688).
  • Black and white prints from 12. janúar 1999 (of Neg. 688).
  • 6x6 (120), 6x6 neg. lomme nr. 74, from 4. janúar 1999 (documentation images of the binding).
  • Diapositives, 6x6 lomme nr. 101, from 11. janúar 1999.

Notaskrá

Höfundur: Skautrup, Peter
Titill: Det danske sprogs historie
Umfang: II
Titill: Gammeldansk læsebog
Ritstjóri / Útgefandi: Uldaler, Nelly, Wellejus, Gerd
Titill: Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling
Ritstjóri / Útgefandi: Kålund, Kristian
Höfundur: Frederiksen, Britta Olrik
Titill: Senmiddelalderlige mystikere - "Grinderslevhåndskriftet",
Umfang: s. 45-46

Lýsigögn