Skráningarfærsla handrits

AM 783 4to

Grinderslevhåndskriftet ; Danmark, 1490-1510

Athugasemd
Den største samling af opbyggelige skrifter på dansk og ét af de mest omfattende skandinaviske sprogmindesmærker udenfor den birgittinske kultursfære.

Innihald

1 (1r:1-145v:31)
Horologium divinæ/æternæ sapientiæ
Höfundur
Titill í handriti

sentite .j. vndersta .j.

Upphaf

Føler oc befinner aff vor herræ j godhet | oc søgher effter hanom j hiærtens enfol|lelighet / for thy / han finnes aff them som | ey frestæ hannom /

Niðurlag

som meth fadher oc hælleg and løwer | oc radher gudh ewinnelig Amen

Notaskrá

Brandt: Henrik Susos Gudelig Visdoms Bog

Uldaler og Wellejus: Gammeldansk læsebog 357a-367a:28 (bl. 91v:17-96v:11), 367a:29-378a (bl. 106r:10-110r:17)

Tungumál textans
danska
Efnisorð
2 (146r-148r)
Cisio Janus
Upphaf

Cjsio janus epythanie

Athugasemd

Et huskevers om helgendagenes rækkefølge. Navnet er taget fra incipitet Cjsio janus epythanie dominj… [= Cirkumcision, Januar, Epifani…].

Tungumál textans
latína
Efnisorð
3 (149v)
Overdragelsesbrev, ca. 1470 (?)
Titill í handriti

[ulæseligt]

Upphaf

allæ men thetthæ breff seer eldher hore

Niðurlag

[ulæseligt]

Athugasemd

Albret Skeel til Jungetgård overdrager Peder Mogensen en gård i Junget. Brevet er forseglet af Hr. Anders, prior fra Grinderslev kloster (Hr. Anders kendes kun fra dette brev).

Tungumál textans
danska
4 (150r-262r)
De imitatione Christi
Titill í handriti

Incipit tractatus de imitationee christi

Upphaf

Aff ihesu christi æffterfølgelse ok all wer -|dhens fafænghetz forsmædelse capitulum primum

Niðurlag

jngæn kan oc ransage | hans vtalligæ giærningh vare hans giærningæ tel|ligæ ath the lætteligæ kunne begribæs aff menniskens | skeel tha kunne the ey sigæs vndærligh och e v|seyælighe Amen

Tungumál textans
danska
5 (263r-268v)
Prædikener
Tungumál textans
danska
Efnisorð
5.1 (263r:1-15)
Slutningen af en bøn
Upphaf

vppa hannem Gudh ganger medh enfolduge

Niðurlag

the ey sees wendalige oc ey wsigelige / [usikker læsning]

5.2 (263r:16-268v)
Aff eydom
Titill í handriti

Aff eydom

Upphaf

I herrens naffn Amen for ther salighet oc hielp som | attra ath fly synderne

Niðurlag

oc giffue hwar som nyttelikth ær och | behoff gøris i wor herre ihesu christo Amen

6 (271r-311v:24)
Stimulus Amoris
Höfundur

Pseudo-Bonaventura

Titill í handriti

Thinnæ bogh som kallæs stimulus amoris thet | ær kierlighetz styngh j vor alsomsødistæ oc mil|distæ frælsæræ ihesum christum hun skyfftæs j thrinne | dielæ J then fyrstæ talæs om vors herræs jhesv | christi æræfuldh pinæ J then annen talæs om | the stykkæ som høræ til andæligh besko|dælsæs hwilæ och roo

Upphaf

Løbær allæ menniskæ och allæ veg|næ for vndreer hoos edær gusz kier|lighet

Niðurlag

Ther thu pínes | med j thennæ wærldh / tha icke aff lader gudh | ath hugsualæ thik hwilkæn som ær loffuæ|ligh oc æræ fuldh ewinnæligh Amen

Baktitill

Hær ær wdæ stimulus amoris i vor alzom | sødistæ frælsæræ ihesum christum

Athugasemd

Mediolanensis Iacobus/Jakob af Milano (?)

Tungumál textans
danska
Efnisorð
7 (311v:24-327r, with gaps)
Tractatus Sancti Gregorii
Titill í handriti

Hære begynnæs iæm |æ tractatus sancti gregorii skreffwæn til no|græ clostær iomffrvær AMEN

Upphaf

Aldrigh ær gusz kerlighet fafængh forthy | han arbeyder storæ thingh huar som han ær

Niðurlag

thet lonnæ os | gud fader / son oc then helie and AMEN

Baktitill

Hær ær sancti gregorij tractatus vde / huar fore som vd waldæ mænniskæs leffwernæ skal drøffuæs j thennæ nærwæruidis tíme meth modgangh oc fræstilsær Deo gracias AMEN

Tungumál textans
danska
Efnisorð
8 (327v-361r)
Formaninger til klosterfolk
Höfundur
Athugasemd

Bladene er ikke indbundet i den rigtige rækkefølge.

Tungumál textans
danska
8.1 (327v-346v:6, med lakuner)
Viginti quinque memoralia
8.1.1 (327v-329v)
Enginn titill
Upphaf

Hære begynnæs nogre pwnctæ som bonauentura sam |mænsattæ megæt fruchtsommæligæ oc gode

Niðurlag

Och alle gudz | gærninger skule wære thic til lærdom oc kænnædom

8.1.2 (342r-346v:6)
Enginn titill
Upphaf

Och jngæn thingh som j wærdæn ær skal draghæ | thic l ther fra

Niðurlag

Och at thw | math nydæ æren meth hanwm j then til kommendis | thimæ / hwilkæt han wnnæ thic / som ær thrennæ / | och een / trennæ j personær / oc een j guddomens na|turæ / gudh fader / son oc heliæ andh / benediid for | wthæn ændhæ Amen

8.2 (330r-361r, med lakuner)
Yderligere formaninger
8.2.1 (346v:7-353v)
Mærk at alle the thíngh som hære æffter skriffuæ | ære the høre ickæ altenæstæ brødærne til oc the|ræs formen Æn och sa abbatissæn och hennæs systræ | som hennæ befalæde ære mærck grangiffuælighæ | horelwnd formennæne skulæ haffuæ sigh til thee|ræs vndærdanæ
Titill í handriti

Mærk at alle the thíngh som hære æffter skriffuæ | ære the høre ickæ altenæstæ brødærne til oc the|ræs formen Æn och sa abbatissæn och hennæs systræ | som hennæ befalæde ære mærck grangiffuælighæ | horelwnd formennæne skulæ haffuæ sigh til thee|ræs vndærdanæ

Upphaf

Thet til til bør eder alle /

Niðurlag

Thet ær een for gifftæligh thingh høyestæ stat

8.2.2 (330r-341v)
Enginn titill
Upphaf

och hugæn nedærst Thet fyrstæ oc øppærstæ sædhæ | oc leffnedæn ydærst och far smædæligst Thwngæn | stoor talændæ / oc handæn fafæng

Niðurlag

oc theeræs størstæ wdygd ær høy|færdighet Merckændis ær / at renliffuæligæ perso

8.2.3 (354r-361r)
Enginn titill
Upphaf

nærs otmywgt / bewisæs j ix handæ madæ

Niðurlag

ath guds | kiærlighets brynnæ / oc sielernes hielsæ skal fon|ghes oc øghæs Amen

Baktitill

Bedh gud for mic

Lýsing á handriti

Blaðefni

Papir.

Blaðfjöldi
361. Bl. 148v-149r, 246, 262v, 269r-270v og 361v er (eller var oprindeligt) ubeskrevne. 210 mm x 140 mm.
Tölusetning blaða

Håndskriftet har en moderne foliering fra 1800-tallet i recto-sidernes øverste højre hjørne.

Umbrot

Teksten er enspaltet med 26-36 linjer pr side. Røde overskrifter, initialer på hhv. 2 og 3 linjer og linjeudfyldere. Begyndelsesbogstaver har røde gennemstregninger, og nogle steder er det første bogstav i et afsnit understreget med rødt. Efter bl. 262 er flere blade udskårne.

Skrifarar og skrift

Forskellige hænder. Håndskriftet er rimeligvis sammensat af flere stykker, der er skrevet hver for sig.

Spássíugreinar og aðrar viðbætur

Et par penneprøver er senere tilføjet det ellers ubeskrevne bl. 270v:

  • Begyndelsen af Hil dig Maria: aue maria gracia plena domius tecum ben
  • Fire linjer af en folkevise eller, som det synes, en parodi på en folkevise: megh haffuær drø|met iæn drøm i | nat thet var om | ien kat t thet och | om jen t hundh | hundh och om jen

Band

Samtidigt mørkebrunt læderbind. Træplader. Hæftet på fire dobbelte bindsnore. Størrelse: 218 mm x 160 mm x 91 mm. Bindet er holdt sammen af en lukkemekanisme bestående af et metalspænde for enden af en læderrem og et beslag på forpermen. Under indbindingen er to læg blevet ombyttet (bl. 330-341 og 342-353).

Fylgigögn

Der er to AM-sedler. Den første af Arne Magnússon, som har noteret: Bekommet fra Monsr Christian Frost | fra Friderickshald. | hans fader er kiób-|mand i Fridericks-|hald, og meenes at | have ejet bogen. | Studioso Norvego | mediante Domino stubæo | 1720. Den anden seddel er en indholdsfortegnelse over håndskriftet skrevet af Carl J. Brandt.

Uppruni og ferill

Uppruni

Skrevet i Danmark. Håndskriftet stammer sandsynligvis fra et klostermiljø eller et lignende religiøst miljø, og vestjyske sprogtræk peger på, at håndskriftet muligvis er fra Vestjylland. Skriften og et træk i indholdet tyder på en tilblivelse omkring år 1500 eller lidt senere (jf. Skautrup: Det danske sprogs historie II 25 , og Frederiksen: Senmiddelalderlige mystikere 45 ). Håndskriftet har tidligere været dateret til senest ca. 1470, fordi en brevafskrift på bl. 149v nævner en person, der vides død i 1472. Det er dermed blevet forudsat, at denne person stadig var i live i brevet. Denne brevafskrift er også blevet taget til indtægt for lokalisereingen af håndskriftet til augustinerklosteret Grinderslev kloster, Salling, Vestjylland, da en prior herfra er medbesegler af brevet.

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Katalogiseret 14. október 2000 af AMH.

Viðgerðarsaga

Blade repareret, spænde påsat og ny rem mellem 27. november 1964 og 9. january 1965.

Blade genemset; ryg, grønt titelfelt og spænderem repareret i sommeren 1982.

Udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København.

Myndir af handritinu

  • Mikrofilm (originaler), Neg. 688, fra 1985 (efter konservering).
  • Mikrofilm (arkiv), Pos. 673, fra 1985 (kopi a Neg. 688).
  • Sort-hvid fotografier fra 12. janúar 1999 (fremkaldt af Neg. 688).
  • 6x6 (120), 6x6 neg. lomme nr. 74, fra 4. janúar 1999 (dokumentfotografier af bindet).
  • Diapositiver, 6x6 lomme nr. 101, fra 11. janúar 1999.

Notaskrá

Höfundur: Skautrup, Peter
Titill: Det danske sprogs historie
Umfang: II
Titill: Gammeldansk læsebog
Ritstjóri / Útgefandi: Uldaler, Nelly, Wellejus, Gerd
Titill: Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling
Ritstjóri / Útgefandi: Kålund, Kristian
Höfundur: Nielsen, Lauritz
Titill: Danmarks middelalderlige Haandskrifter
Höfundur: Frederiksen, Britta Olrik
Titill: Senmiddelalderlige mystikere - "Grinderslevhåndskriftet",
Umfang: s. 45-46

Lýsigögn