Handrit.is
 

Skráningarfærsla handrits

AM 28 4to

Handrit hefur ekki verið myndað stafrænt

Dansk lovhåndskrift; Danmörk, 1475-1525

LATIN SMALL LETTER O WITH CURLLATIN SMALL LETTER O WITH CURL

[Special character shown similar to its original form.]

Nafn
Mikkelsen, Knud 
Starf
Bishop 
Hlutverk
Höfundur 
Ítarlegri upplýsingar
Nafn
Kålund, Kristian Peter Erasmus 
Fæddur
19. ágúst 1844 
Dáinn
4. júlí 1919 
Starf
Bókavörður 
Hlutverk
Fræðimaður 
Ítarlegri upplýsingar
Nafn
Gunnersen, Birger 
Dáinn
30. nóvember 1519 
Starf
Archbishop of Lund 
Hlutverk
Höfundur 
Ítarlegri upplýsingar
Nafn
Seerup, Anne Wedel 
Fædd
17. október 1976 
Starf
 
Hlutverk
Skrásetjari 
Ítarlegri upplýsingar

Innihald

1(1r-3r)
Aktstykker i Povl Laxmands sag
Tungumál textans

Danska

Efnisorð

2(4r-92v)
Eriks Sjællandske lov
Titill í handriti

„Thette eer siælandz loogh. som koning Erick sætte“

Aths.

Skrevet over teksten i en anden, men samtidig, hånd.

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

2.1(4r-5r:17)
Jyske lovs fortale
Titill í handriti

„Swo tagher een fortalæ til for lowen oppa | danske ther lærde mæn kallæ prologus pa latine /“

Upphaf

Met low skal man land biggæ / mæn vilde hwer | man nøyess met sith eyet / oc lade man nydhæ | jæffnet

Niðurlag

„oc biscop jens j hetheby / | oc ther til allæ bæstæ mæntz radh / ther j hans | riigæ vare /“

Notaskrá

Skautrup: Danmarks gamle Landskabslove bindi II s. 3-18 Udg. E3

2.2(5r:17-92v)
Lovtekst
Titill í handriti

„hær børies capitell aff siælandz lowbogh /“

„j“

Upphaf

Om man faar athelkonæ j

Niðurlag

„Æn gaar | han vet all arffuen eller dannæ fææ / tha la|dhe vdh oc tilther eedh oc vitnæ a / ath thet | var æy meræ Æn dannæ fææ / thet hører ko|ningen een sammen / som ær gwl oc sølff oc en|ghen annen æmbetzman

Aths.

Herefter er der en indholdsfortegnelse for bog 1 på bl. 6r:11:

3(93r-96r)
Sjællandske kirkelov
Upphaf

Thæt ær thæn ræt som sæt wor af | malstæffne j Ringstæthe lund aff absalon | ærchebyscop effter alle sielands fare | bøøn

Niðurlag

„Oc sithæn wor herre wor fød | tha wore gangne thwsind winter oc hundret | winter oc siwtiug winter oc siw manede oc | tolff daghe“

Notaskrá

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove bindi VIII s. 468-481 Yngre redaktion, Tekst 1. Ed. B8

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

4(97r-109v)
Visby søret
Titill í handriti

„Recht vather recht“

Upphaf

Off men medet eynen man Eyn meyster van | eynen skippe / dat schip hort to twen efte | dren / dat skip varet vth deme lande

Niðurlag

„So licht dat an dem schipperen mat | he em gewen vill edder nicht van synen loen | wente he dat recht darmede vorloren /~:-“

Notaskrá

Schlyter og Collins: Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagar bindi VIII s. 194:5-239:9, 240:9-241:5, 242:7-258 Udg. B

Tungumál textans

Þýska

Efnisorð

5(110r-111r)
Om gårdfred
Titill í handriti

„Thette ær vm gardhfredh“

Upphaf

Hwo som faar j anners mans hws eller gardh eller her-|barie medh baradh radh

Niðurlag

„En bøther | han ey innen sex wge dagh tha fare han som andhre | fredhløsse men etc.

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

6(112r-115r)
Sager, som skal følges for kongen og med hans brev
Upphaf

Vdi tesse made skal man følge syn sagh for drotzen | oc medh hans breff /

Niðurlag

„ath the | ære ther loglige læsde / oc lagdags breff genbreff | oc stæffnings breff bør athwære lwchte / oc op-|bryd til tinge nar ther the skulle læß /“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

7(115v)
Lovbestemmelser i henhold til jyske lov og byens privilegier i Harsløv
Titill í handriti

„Merck at saa holder jwtss logh | Oc bywsßens priuilegie i harsløff“

Upphaf

Item Sannende men skwle were attæ sez aff af oc | twa wtom aff then

Niðurlag

„Een worther han ey grypen with færske | gerningh oc gyffwes hannem sagh weriæ sik met ottæ | neffuingh:“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

8(117r-122r:13)
Skånske købstadret
Titill í handriti

Thettæ ær then ræth som man kaller berkæ ræth | then j hælsingborgh ær giffuen / oc kiøpstæder j danmark | skulle holde oc rættæ effter som screwet stander | oc ladhe ther inthet j / som the jckæ villæ bædhræ | ther rætthen siddhæ / Mærk thette effterscreffne“

Upphaf

Hvilken man som kiøber jord j kiøpstæden | aff annen man / tha skal jordh skødes hiemæ | pa hans eyet byting

Niðurlag

„Thette samme ær oc om the | sætte nogher ydermeræ skath / æn gudh hawer | hanem læth æffnæ till /“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

9(122r:14-136r)
Kong Christoffers stadsret
Titill í handriti

„Item her effter følger | kiøpstæde rætten“

Upphaf

Wij Cristofer medh guds nade

Niðurlag

„ath hindræ eller | hindræ ath lade / eller j nogher made wforrætte | vnder vor koninglige hæffnd oc vredhæ Datum | Castro nostro haffnia Anno Dominj Mcdxljjj nostro su secreto | Anno regnj nostri dacie quarto /“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

10(136v)
Juridiske optegnelser angående en drabssag
Upphaf

Item efther nad breff bydher saa om mandodhen thet | sandemen kwnde ey retther sporyæ aff sand man | oc sand qwinne

Niðurlag

„Item jeck meen breffweth holler well met hwsbonden | j hwseth“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

11(137r-143v:24)
En ekstrakt af kirkelovene
Titill í handriti

„hær begynnes een extract aff kyrkæloffwer“

Upphaf

DOm kan enghen man wnkomme then førstæ | dommeres dom fforthi om han var førræ stæffnd | aff hanum

Niðurlag

„so ath logsens | genganger skulle æy orsage them meth noger van-|kundighedhs offuerwærelse /“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

12(143v:24-145v:16)
Erik Glippings nyborgske forordning for Nørrejylland, 1284
Titill í handriti

„Item mærk her effther“

„Thenne effterscreffne logh oc handfæstning / gaff | koning Erich cristoffers søn effter ath vor | herre var fødh twsende aar / tw hundrete aar / | føretiwæ aar / oc firæ aar / then wgæ næst | for pintze søndagh / meth hans gode mæntz raadh | oc samtycke i nyborgh“

Upphaf

Kyrkæ værie skulle kyrkæ tiændæ sæliæ som the maa dyræst /

Niðurlag

„tha skal thet giøres | vitherlicht om helgemysse ath siderstæ / oc siden | skal hwerken foget eller andræ men haffue vold | til j thet aar / ath loffwe thet noger noget borth | athføræ /“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

13(145v:17-146v:8)
Erik Glippings helsingborgske forordning, 1283
Titill í handriti

„Aaar Aar effter guds byrdh mcc lxxxiii j mars | maneth vdi hoff som holtz j helsingborgh | aff herre koning Erich meth læstæ mæntz raadh | i Danmarks rigæ var skicket“

Upphaf

Ath engen skal | bære clæder skorne vdi smaa stycker / mæden | hielæ eller tweskifftæ

Niðurlag

„ath han som drab / maa æy kom| til boodh eller bædringh / før æn hintz døde | stænder bedhe for hanum etc.

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

14(146v:9-25)
Christoffer II's kroningsed, 1340
Upphaf

Jek Christoferus loffuer oc jætter for gudh och | hans ænglæ athgiøre ath giøre oc beware her effther then | hellige gudz kyrkæ

Niðurlag

„Thesse | tingh jætter oc swær jek mek ath beholde oc be-|ware Anno domini mcdxl pa vor herres jhesu christi | omskærelses dagh / som var forscreffne konings kronelse-|dagh“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

15(146v:25-148r:12)
Christian I's forordning for Nørrejylland, 1466
Titill í handriti

„Thette ær koning Cristierns handfrsting“

Upphaf

Wij Cristiern medh guds nade Danmarks Sweriges | Norges vendes oc godes koning hertugh i slæswigh | greffwe j holsten Stormarm oldenborgh oc del-|menhorst

Niðurlag

„oc hwer særdelis | ath holde oc holde lade wbrødelige j alle made | som forscreuit stander /“

Baktitill

„Datum in ciuitate viborg | Die santi egidii abbatis nostro sub secreto Anno Dominj Mcdxl“

Aths.

I rubrikken kaldet hans „handfesting“.

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

16(148r:13-150v)
Gårdsretten
Titill í handriti

„Item h er begynnes slotz oc gords ræt“

Upphaf

Huilken man annen slaar jhiell / giffue liiff for | liiff om han vordher taghen vet færske gerninger

Niðurlag

„oc komme aldre | for vore øghen meræ / so fræmt som han vil | æy sætte sith liiff till therfore /:~:-“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

17(151r-153r:7)
Oversigt over rettergangsbestemmelser i de gamle landskabslove
Titill í handriti

„Notabile“

Upphaf

Hwo som fallær for kyns eedh / bøde alle | saghe hanum vidæs / oc xl mark bonden | oc so koningen

Niðurlag

„Item for husfridh oc gardfrit xl mark / halff | tager koningen / oc halff bonden /~~“

Aths.

I nederste margin under teksten er en anden lovbestemmelse blevet tilføjet.

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

18(153r:8-156r)
Thord degns artikler
Titill í handriti

„Item her begynnes nogher articlæ aff | lillæ tordh degns logh / som landz|dommer var j nørre jutlandh fførst“

Upphaf

hwo som hindrær eller begrawer noget vatn | som til byess eller bool ær lagt

Niðurlag

„til thet mæstæ ting ther effter / hwat han skal | sware /“

Baktitill

„Et sic breuiter expliciunt hic articuli | De correctonibus legis quos lillæ tord | deghen nøriucie legifer composuit et ex | consensuer meliorum regni in parlamento danorum | nyborgh rex valdemarus confirmauit“

Tungumál textans

Danska (aðal); Latína

Efnisorð

19(156v)
Middel mod blodstyrtning
Titill í handriti

„Contra fluxum sanguines“

Upphaf

Taagh eet mwskaat oc føye aff mwska-|te blomme halffdelen aff eet lod

Niðurlag

„tha skal man dricke aff swodæn | melk med / Item statim resturgit“

Tungumál textans

Danska (aðal); Latína

Efnisorð

20(157r-158v)
Fremgangsmåden ved kongevalg
Tungumál textans

Latína

Efnisorð

21(160r-165r)
Valdemar Erikssøns håndfæstning, 1326
Titill í handriti

„Placitacio nobilium regni dacie facta | vibergis in electione noui regis in qva | cauetur de terra bornholm“

Upphaf

In nomine domini

Niðurlag

„Actum et datum | loco anno et die supradictis

Aths.

Bl. 166r indeholder kun første linje af en overskrift til et lignende aktstykke: „Placitatio nobilium regni dacie“.

Tungumál textans

Danska (aðal); Latína

Efnisorð

22(167r-168v)
Libertates Erici Regis Domino yszarno restitutæ
Titill í handriti

„Libertates ericj Regis Domino yszarno restitutæ“

Tungumál textans

Latína

Efnisorð

23(170r-v)
Juramentum Cristofferi Regis, 1440
Titill í handriti

„Juramentum Cristofferj Regis

Upphaf

I Gutz naffn Amen Wii Cristoffer met gudz nade | Danmarckis vendis oc godis koning

Niðurlag

„Et hec Juramentum etiam publica manu subscriptum est“

Tungumál textans

Danska (aðal); Latína

Efnisorð

24(171r-v)
Juramentum Cristierni Regis, 1448
Titill í handriti

„Juramentum Cristierni Regis

Upphaf

I Gudtz naffn Amen Wii Cristiern met gudtz nade | Danmarckis Vendis oc godis konning

Niðurlag

„pro presenti“

Tungumál textans

Danska (aðal); Latína

Efnisorð

25(173r-175v)
Magnus Erikssons privilegier for Skåne, 1340
Titill í handriti

„Priuilegia data Scaniam“

Tungumál textans

Latína

Efnisorð

26(176r-177v)
Erik Magnussons bestemmelser og privilegier for Skåne, 1356
Titill í handriti

„Constitutiones et priuilegia“

Tungumál textans

Latína

Efnisorð

27(181r-183r)
Et mirakel om kong Edmund af England og hans søn
Titill í handriti

„eett mirachel“

Upphaf

Tthet læses vdi en boogh som kallis speculum

Niðurlag

„Och sloogh them alle sammen vdi hiell Och Dunstanus | bleff liggendis vskadder med alt siitt folck Amen

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

28(184r-186v)
Gårdsretten
Titill í handriti

„Thette er gaardz rett“

Upphaf

Effther vr erligg ejwdingh [?] och første

Niðurlag

„och haffwe koninge wredhe“

Baktitill

finis

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

29(187r-201r)
Kongelige danske håndfæstninger og kongebreve fra 1300-tallet (kong Kristoffer, Valdemar og Oluf)
Titill í handriti

„Electio noui Regis j Nyborgh“

Upphaf

j gwßs nafn Amen aar efther gwdz burdh

Niðurlag

„viii Dagher efther | sancti johannes baptistæ dagh“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

30(201r:24-v)
Grænseskel mellem Danmark og Sverige
Upphaf

ormwndher slæmæ wor koningh i | swerighæ / ok swen tiwgheskægh i | danmark / the giordhe skiel mellom danmark och | swerighæ

Niðurlag

„ther skil danmark ok swerighæ | ath Et sic est finis deo laus“

Aths.

På bl. 202v findes der nogle ubetydelige penneprøver.

Tungumál textans

Danska (aðal); Latína

Efnisorð

Lýsing á handriti

Blaðefni

Papir.

Blaðfjöldi
205 (=1-202 + 3 bis, 52 bis, 90 bis [52 bis og 90 bis er først senere blevet hæftet sammen med resten af håndskriftet]). 215 mm x 160 mm
Umbrot

Håndskriftet er enspaltet med 24-34 linjer pr. side. Initialer, rubrikker og nogle klummetitler er røde. Følgende blade er ubeskrevne: bl. 3v, 3 bis, 90 bis v, 96v, 111v, 116, 159, 165v, 166v, 169, 172, 175v, 178r-180v, 183v og 202r.

Skrifarar og skrift

Håndskriftet er skrevet af adskillige skrivere.

Spássíugreinar og aðrar viðbætur

Der er adskillige samtidige marginalantegnelser.

Uppruni og ferill

Uppruni

Håndskriftet er skrevet i Danmark ca. 1500.

Ferill

Ifølge Kristian Kålund er AM-sedlen på indersiden af forpermen identisk med den i AM 23 4to. Indholdet er blevet brugt som bevis for håndskriftets proveniens: „Istud legisterium est elemosina | Domini Birgeri Achiepiscopi Lun-|densis etc. pro usu sedis Lun-|densis in Schania. ipso die | Nativitatis Joannis Baptiste | M. d. decimo qvinto.“ Kålund antager derfor, at Ærkebiskop Birger også skænkede dette håndskrift til bispesædet i Lund i 1515.

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Katalogiseret 1. november 1999 af AWS.

Viðgerðarsaga

Håndskriftet blev fotograferet i januar 1986.

Nye fotografier blev taget i 1992.

Myndir af handritinu

Håndskriftet blev fotograferet i 1986 og 1992. AMI har følgende kopier:mikrofilm (originaler) Neg. 708 21. januar 1986 mikrofilm (arkiv) Pos. 653 21. januar 1986 mikrofilm (originaler) Neg. 900 maj 1992 mikrofilm (arkiv) Pos. 803 maj 1992 s/h fotografier AM 28 4to 26. marts 1992 Supplerende fotografier af bl. 28v og 29r blev taget 27 maj 1992.

Notaskrá

HöfundurTitillRitstjóri / ÚtgefandiUmfang
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Valdemars sjællandske lov: Ældre og yngre redaktion samt sjællandske kirkelov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1941; VIII
Wisby Stadslag och Sjörätt. Codex juris Visbyensis urbici et maritimi, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui : Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1853; VIII
Knud Mikkelsens glosser (dansk text) og Thords artikler, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Buus, ed. Peter Jørgensen1961; IV:tillæg
Kong Valdemar den Andens Jydske Lov og Thord Degns Artikler, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1837; III
En Dansk Lov-Historie fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian den Femtesed. Peder Kofod Ancher1769-1776; II
1986
1986
1992
1992
1992
En Dansk Lov-Historie fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian den Femtesed. Peder Kofod Ancher1769-1776; I
Lex Siellandica Erici regis: Kong Eriks sjællandske Lov, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1821; II
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: s. 356-358
Skånelagen med Andreas Sunessons latinska bearbetning, Skånska Kyrkarätten och Stadsrätten, samt åtskilliga stadgar för Skåne. Codex Juris Scanici expositio latine conscripta ab Andrea Sunonis f. archiepiscopo Lundensi, Codices juris ecclesiastici ac urbici Scaniae, et statuta diversa Scaniam spectantia, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1862; IX
« »