Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 28 4to

There are currently no images available for this manuscript.

Dansk lovhåndskrift; Denmark, 1475-1525

LATIN SMALL LETTER O WITH CURLLATIN SMALL LETTER O WITH CURL

Special character shown similar to its original form.

Name
Mikkelsen, Knud 
Occupation
Bishop 
Roles
Author 
More Details
Name
Kålund, Kristian Peter Erasmus 
Birth
19 August 1844 
Death
04 July 1919 
Occupation
Librarian, scholar 
Roles
Scholar 
More Details
Name
Gunnersen, Birger 
Death
30 November 1519 
Occupation
Archbishop of Lund 
Roles
Author 
More Details
Name
Lund 
More Details
Name
Seerup, Anne Wedel 
Birth
17 October 1976 
Occupation
 
Roles
Cataloguer 
More Details

Contents

1(1r-3r)
Aktstykker i Povl Laxmands sag
Language of Text

Danish

Keywords

2(4r-92v)
Eriks Sjællandske lov
Rubric

“Thette eer siælandz loogh. som koning Erick sætte”

Note

Skrevet over teksten i en anden, men samtidig, hånd.

Language of Text

Danish

Keywords

2.1(4r-5r:17)
Jyske lovs fortale
Rubric

“Swo tagher een fortalæ til for lowen oppa | danske ther lærde mæn kallæ prologus pa latine /”

Incipit

Met low skal man land biggæ / mæn vilde hwer | man nøyess met sith eyet / oc lade man nydhæ | jæffnet

Explicit

“oc biscop jens j hetheby / | oc ther til allæ bæstæ mæntz radh / ther j hans | riigæ vare /”

Bibliography

Skautrup: Danmarks gamle Landskabslove vol. II p. 3-18 Udg. E3

2.2(5r:17-92v)
Lovtekst
Rubric

“hær børies capitell aff siælandz lowbogh /”

“j”

Incipit

Om man faar athelkonæ j

Explicit

“Æn gaar | han vet all arffuen eller dannæ fææ / tha la|dhe vdh oc tilther eedh oc vitnæ a / ath thet | var æy meræ Æn dannæ fææ / thet hører ko|ningen een sammen / som ær gwl oc sølff oc en|ghen annen æmbetzman

Note

Herefter er der en indholdsfortegnelse for bog 1 på bl. 6r:11:

3(93r-96r)
Sjællandske kirkelov
Incipit

Thæt ær thæn ræt som sæt wor af | malstæffne j Ringstæthe lund aff absalon | ærchebyscop effter alle sielands fare | bøøn

Explicit

“Oc sithæn wor herre wor fød | tha wore gangne thwsind winter oc hundret | winter oc siwtiug winter oc siw manede oc | tolff daghe”

Bibliography

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 468-481 Yngre redaktion, Tekst 1. Ed. B8

Language of Text

Danish

Keywords

4(97r-109v)
Visby søret
Rubric

“Recht vather recht”

Incipit

Off men medet eynen man Eyn meyster van | eynen skippe / dat schip hort to twen efte | dren / dat skip varet vth deme lande

Explicit

“So licht dat an dem schipperen mat | he em gewen vill edder nicht van synen loen | wente he dat recht darmede vorloren /~:-”

Bibliography

Schlyter og Collins: Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagar vol. VIII p. 194:5-239:9, 240:9-241:5, 242:7-258 Udg. B

Language of Text

German

Keywords

5(110r-111r)
Om gårdfred
Rubric

“Thette ær vm gardhfredh”

Incipit

Hwo som faar j anners mans hws eller gardh eller her-|barie medh baradh radh

Explicit

“En bøther | han ey innen sex wge dagh tha fare han som andhre | fredhløsse men etc.

Language of Text

Danish

Keywords

6(112r-115r)
Sager, som skal følges for kongen og med hans brev
Incipit

Vdi tesse made skal man følge syn sagh for drotzen | oc medh hans breff /

Explicit

“ath the | ære ther loglige læsde / oc lagdags breff genbreff | oc stæffnings breff bør athwære lwchte / oc op-|bryd til tinge nar ther the skulle læß /”

Language of Text

Danish

Keywords

7(115v)
Lovbestemmelser i henhold til jyske lov og byens privilegier i Harsløv
Rubric

“Merck at saa holder jwtss logh | Oc bywsßens priuilegie i harsløff”

Incipit

Item Sannende men skwle were attæ sez aff af oc | twa wtom aff then

Explicit

“Een worther han ey grypen with færske | gerningh oc gyffwes hannem sagh weriæ sik met ottæ | neffuingh:”

Language of Text

Danish

Keywords

8(117r-122r:13)
Skånske købstadret
Rubric

Thettæ ær then ræth som man kaller berkæ ræth | then j hælsingborgh ær giffuen / oc kiøpstæder j danmark | skulle holde oc rættæ effter som screwet stander | oc ladhe ther inthet j / som the jckæ villæ bædhræ | ther rætthen siddhæ / Mærk thette effterscreffne”

Incipit

Hvilken man som kiøber jord j kiøpstæden | aff annen man / tha skal jordh skødes hiemæ | pa hans eyet byting

Explicit

“Thette samme ær oc om the | sætte nogher ydermeræ skath / æn gudh hawer | hanem læth æffnæ till /”

Language of Text

Danish

Keywords

9(122r:14-136r)
Kong Christoffers stadsret
Rubric

“Item her effter følger | kiøpstæde rætten”

Incipit

Wij Cristofer medh guds nade

Explicit

“ath hindræ eller | hindræ ath lade / eller j nogher made wforrætte | vnder vor koninglige hæffnd oc vredhæ Datum | Castro nostro haffnia Anno Dominj Mcdxljjj nostro su secreto | Anno regnj nostri dacie quarto /”

Language of Text

Danish

Keywords

10(136v)
Juridiske optegnelser angående en drabssag
Incipit

Item efther nad breff bydher saa om mandodhen thet | sandemen kwnde ey retther sporyæ aff sand man | oc sand qwinne

Explicit

“Item jeck meen breffweth holler well met hwsbonden | j hwseth”

Language of Text

Danish

Keywords

11(137r-143v:24)
En ekstrakt af kirkelovene
Rubric

“hær begynnes een extract aff kyrkæloffwer”

Incipit

DOm kan enghen man wnkomme then førstæ | dommeres dom fforthi om han var førræ stæffnd | aff hanum

Explicit

“so ath logsens | genganger skulle æy orsage them meth noger van-|kundighedhs offuerwærelse /”

Language of Text

Danish

Keywords

12(143v:24-145v:16)
Erik Glippings nyborgske forordning for Nørrejylland, 1284
Rubric

“Item mærk her effther”

“Thenne effterscreffne logh oc handfæstning / gaff | koning Erich cristoffers søn effter ath vor | herre var fødh twsende aar / tw hundrete aar / | føretiwæ aar / oc firæ aar / then wgæ næst | for pintze søndagh / meth hans gode mæntz raadh | oc samtycke i nyborgh”

Incipit

Kyrkæ værie skulle kyrkæ tiændæ sæliæ som the maa dyræst /

Explicit

“tha skal thet giøres | vitherlicht om helgemysse ath siderstæ / oc siden | skal hwerken foget eller andræ men haffue vold | til j thet aar / ath loffwe thet noger noget borth | athføræ /”

Language of Text

Danish

Keywords

13(145v:17-146v:8)
Erik Glippings helsingborgske forordning, 1283
Rubric

“Aaar Aar effter guds byrdh mcc lxxxiii j mars | maneth vdi hoff som holtz j helsingborgh | aff herre koning Erich meth læstæ mæntz raadh | i Danmarks rigæ var skicket”

Incipit

Ath engen skal | bære clæder skorne vdi smaa stycker / mæden | hielæ eller tweskifftæ

Explicit

“ath han som drab / maa æy kom| til boodh eller bædringh / før æn hintz døde | stænder bedhe for hanum etc.

Language of Text

Danish

Keywords

14(146v:9-25)
Christoffer II's kroningsed, 1340
Incipit

Jek Christoferus loffuer oc jætter for gudh och | hans ænglæ athgiøre ath giøre oc beware her effther then | hellige gudz kyrkæ

Explicit

“Thesse | tingh jætter oc swær jek mek ath beholde oc be-|ware Anno domini mcdxl pa vor herres jhesu christi | omskærelses dagh / som var forscreffne konings kronelse-|dagh”

Language of Text

Danish

Keywords

15(146v:25-148r:12)
Christian I's forordning for Nørrejylland, 1466
Rubric

“Thette ær koning Cristierns handfrsting”

Incipit

Wij Cristiern medh guds nade Danmarks Sweriges | Norges vendes oc godes koning hertugh i slæswigh | greffwe j holsten Stormarm oldenborgh oc del-|menhorst

Explicit

“oc hwer særdelis | ath holde oc holde lade wbrødelige j alle made | som forscreuit stander /”

Final Rubric

“Datum in ciuitate viborg | Die santi egidii abbatis nostro sub secreto Anno Dominj Mcdxl”

Note

I rubrikken kaldet hans “handfesting”.

Language of Text

Danish

Keywords

16(148r:13-150v)
Gårdsretten
Rubric

“Item h er begynnes slotz oc gords ræt”

Incipit

Huilken man annen slaar jhiell / giffue liiff for | liiff om han vordher taghen vet færske gerninger

Explicit

“oc komme aldre | for vore øghen meræ / so fræmt som han vil | æy sætte sith liiff till therfore /:~:-”

Language of Text

Danish

Keywords

17(151r-153r:7)
Oversigt over rettergangsbestemmelser i de gamle landskabslove
Rubric

“Notabile”

Incipit

Hwo som fallær for kyns eedh / bøde alle | saghe hanum vidæs / oc xl mark bonden | oc so koningen

Explicit

“Item for husfridh oc gardfrit xl mark / halff | tager koningen / oc halff bonden /~~”

Note

I nederste margin under teksten er en anden lovbestemmelse blevet tilføjet.

Language of Text

Danish

Keywords

18(153r:8-156r)
Thord degns artikler
Rubric

“Item her begynnes nogher articlæ aff | lillæ tordh degns logh / som landz|dommer var j nørre jutlandh fførst”

Incipit

hwo som hindrær eller begrawer noget vatn | som til byess eller bool ær lagt

Explicit

“til thet mæstæ ting ther effter / hwat han skal | sware /”

Final Rubric

“Et sic breuiter expliciunt hic articuli | De correctonibus legis quos lillæ tord | deghen nøriucie legifer composuit et ex | consensuer meliorum regni in parlamento danorum | nyborgh rex valdemarus confirmauit”

Language of Text

Danish (primary); Latin

Keywords

19(156v)
Middel mod blodstyrtning
Rubric

“Contra fluxum sanguines”

Incipit

Taagh eet mwskaat oc føye aff mwska-|te blomme halffdelen aff eet lod

Explicit

“tha skal man dricke aff swodæn | melk med / Item statim resturgit”

Language of Text

Danish (primary); Latin

Keywords

20(157r-158v)
Fremgangsmåden ved kongevalg
Language of Text

Latin

Keywords

21(160r-165r)
Valdemar Erikssøns håndfæstning, 1326
Rubric

“Placitacio nobilium regni dacie facta | vibergis in electione noui regis in qva | cauetur de terra bornholm”

Incipit

In nomine domini

Explicit

“Actum et datum | loco anno et die supradictis

Note

Bl. 166r indeholder kun første linje af en overskrift til et lignende aktstykke: “Placitatio nobilium regni dacie”.

Language of Text

Danish (primary); Latin

Keywords

22(167r-168v)
Libertates Erici Regis Domino yszarno restitutæ
Rubric

“Libertates ericj Regis Domino yszarno restitutæ”

Language of Text

Latin

Keywords

23(170r-v)
Juramentum Cristofferi Regis, 1440
Rubric

“Juramentum Cristofferj Regis

Incipit

I Gutz naffn Amen Wii Cristoffer met gudz nade | Danmarckis vendis oc godis koning

Explicit

“Et hec Juramentum etiam publica manu subscriptum est”

Language of Text

Danish (primary); Latin

Keywords

24(171r-v)
Juramentum Cristierni Regis, 1448
Rubric

“Juramentum Cristierni Regis

Incipit

I Gudtz naffn Amen Wii Cristiern met gudtz nade | Danmarckis Vendis oc godis konning

Explicit

“pro presenti”

Language of Text

Danish (primary); Latin

Keywords

25(173r-175v)
Magnus Erikssons privilegier for Skåne, 1340
Rubric

“Priuilegia data Scaniam”

Language of Text

Latin

Keywords

26(176r-177v)
Erik Magnussons bestemmelser og privilegier for Skåne, 1356
Rubric

“Constitutiones et priuilegia”

Language of Text

Latin

Keywords

27(181r-183r)
Et mirakel om kong Edmund af England og hans søn
Rubric

“eett mirachel”

Incipit

Tthet læses vdi en boogh som kallis speculum

Explicit

“Och sloogh them alle sammen vdi hiell Och Dunstanus | bleff liggendis vskadder med alt siitt folck Amen

Language of Text

Danish

Keywords

28(184r-186v)
Gårdsretten
Rubric

“Thette er gaardz rett”

Incipit

Effther vr erligg ejwdingh [?] och første

Explicit

“och haffwe koninge wredhe”

Final Rubric

finis

Language of Text

Danish

Keywords

29(187r-201r)
Kongelige danske håndfæstninger og kongebreve fra 1300-tallet (kong Kristoffer, Valdemar og Oluf)
Rubric

“Electio noui Regis j Nyborgh”

Incipit

j gwßs nafn Amen aar efther gwdz burdh

Explicit

“viii Dagher efther | sancti johannes baptistæ dagh”

Language of Text

Danish

Keywords

30(201r:24-v)
Grænseskel mellem Danmark og Sverige
Incipit

ormwndher slæmæ wor koningh i | swerighæ / ok swen tiwgheskægh i | danmark / the giordhe skiel mellom danmark och | swerighæ

Explicit

“ther skil danmark ok swerighæ | ath Et sic est finis deo laus”

Note

På bl. 202v findes der nogle ubetydelige penneprøver.

Language of Text

Danish (primary); Latin

Keywords

Physical Description

Support

Papir.

No. of leaves
205 (=1-202 + 3 bis, 52 bis, 90 bis [52 bis og 90 bis er først senere blevet hæftet sammen med resten af håndskriftet]). 215 mm x 160 mm
Layout

Håndskriftet er enspaltet med 24-34 linjer pr. side. Initialer, rubrikker og nogle klummetitler er røde. Følgende blade er ubeskrevne: bl. 3v, 3 bis, 90 bis v, 96v, 111v, 116, 159, 165v, 166v, 169, 172, 175v, 178r-180v, 183v og 202r.

Script

Håndskriftet er skrevet af adskillige skrivere.

Additions

Der er adskillige samtidige marginalantegnelser.

History

Origin

Håndskriftet er skrevet i Danmark ca. 1500.

Provenance

Ifølge Kristian Kålund er AM-sedlen på indersiden af forpermen identisk med den i AM 23 4to. Indholdet er blevet brugt som bevis for håndskriftets proveniens: “Istud legisterium est elemosina | Domini Birgeri Achiepiscopi Lun-|densis etc. pro usu sedis Lun-|densis in Schania. ipso die | Nativitatis Joannis Baptiste | M. d. decimo qvinto.” Kålund antager derfor, at Ærkebiskop Birger også skænkede dette håndskrift til bispesædet i Lund i 1515.

Additional

Record History

Katalogiseret 1. november 1999 af AWS.

Custodial History

Håndskriftet blev fotograferet i januar 1986.

Nye fotografier blev taget i 1992.

Surrogates

Håndskriftet blev fotograferet i 1986 og 1992. AMI har følgende kopier:mikrofilm (originaler) Neg. 708 21. januar 1986 mikrofilm (arkiv) Pos. 653 21. januar 1986 mikrofilm (originaler) Neg. 900 maj 1992 mikrofilm (arkiv) Pos. 803 maj 1992 s/h fotografier AM 28 4to 26. marts 1992 Supplerende fotografier af bl. 28v og 29r blev taget 27 maj 1992.

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Valdemars sjællandske lov: Ældre og yngre redaktion samt sjællandske kirkelov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1941; VIII
Wisby Stadslag och Sjörätt. Codex juris Visbyensis urbici et maritimi, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui : Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1853; VIII
Knud Mikkelsens glosser (dansk text) og Thords artikler, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Buus, ed. Peter Jørgensen1961; IV:tillæg
Kong Valdemar den Andens Jydske Lov og Thord Degns Artikler, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1837; III
En Dansk Lov-Historie fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian den Femtesed. Peder Kofod Ancher1769-1776; II
1986
1986
1992
1992
1992
En Dansk Lov-Historie fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian den Femtesed. Peder Kofod Ancher1769-1776; I
Lex Siellandica Erici regis: Kong Eriks sjællandske Lov, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1821; II
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 356-358
Skånelagen med Andreas Sunessons latinska bearbetning, Skånska Kyrkarätten och Stadsrätten, samt åtskilliga stadgar för Skåne. Codex Juris Scanici expositio latine conscripta ab Andrea Sunonis f. archiepiscopo Lundensi, Codices juris ecclesiastici ac urbici Scaniae, et statuta diversa Scaniam spectantia, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1862; IX
« »