Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 6 4to

There are currently no images available for this manuscript.

Lovhåndskrift; Denmark, 1540-1560

Name
Wedervang-Jensen, Eva 
Birth
26 March 1974 
Occupation
 
Roles
Cataloguer 
More Details
Name
Århus 
Country
Denmark 
More Details
Name
Copenhagen 
Country
Denmark 
More Details
Name
Kroman, Erik 
Occupation
 
Roles
Scholar 
More Details
Name
Dalgård, Sune 
Occupation
 
Roles
Scholar 
More Details
Name
Andersen, Aage 
Occupation
 
Roles
Scholar 
More Details

Contents

1(1r-118v)
Jyske lov
Rubric

“FORTALEN”

Incipit

MMedtt loff schall landtt | bygges, Mend wylde hwers | mandtt nygis [?] mett siitt | eggiitt och lade andre | nyde iaffnit

Explicit

“mett neffn y kyrcke | fogden ther sagen giffuis bode | fore thend ther secther och saa | fore byscopen etc.

Note

Ender med Trolddomskapitlet.

Language of Text

Danish

Keywords

2(119r:1-140v:24)
Thord degns artikler
Rubric

“Tordt deygghens | forklaring stadfest | aff koning volde-|mar och dan|marckis | rigis | rodt”

“Om ny mølle | Capitulum: i”

Incipit

Hoo ther felder wand fraa | syn arylde rinde Hand | steme thett epther inden | xv dage och bøde tre | marck alle egger mend och | saa konghen

Explicit

“och ther | offwer maa mand forffyll-|liige thett mett herwerck | om thett giøris thend tiidtt | hans slegtt bleff hanom fraa | taghen etc.

Language of Text

Danish

Keywords

3(141r-147r)
Udsigt over lovens indhold
Rubric

“Ithem her stande alle | xl marckis saghe | sum y loghen | stander | etc.

Incipit

Først om thend mand kom-|mer bort ther siitt liif | schall myste bøde xl marck | bondhen och saa konghenn

Explicit

“Ithem for hußfredtt och gord-|fredtt”

Language of Text

Danish

Keywords

4(148r-175r)
Kong Christoffers stadsret
Rubric

“Stadsretthen her y | danmarck y kiøb-|stederne brugis | som her | epther-|fylli-|ger”

Incipit

Wy Christoffer mett gudz | naade etc.

Explicit

“ther aff kunde | forbedres danmark kyøbenhaffn. | aar etc. mcdxliij”

Bibliography

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love vol. V p. 512-519:7 Udg. F

Language of Text

Danish

Keywords

5(175v-180v)
Erik Glippings nyborgske forordninger, 1284
Rubric

“Thene logh gaff koningh | Eerick Christoffers søn | effther att Christus wor herre | waar fødtt Twsentt | wyntre Thw hundrett | fyre synde tiughe och | fire wyntre then wge | nest fore pyndz | dags mett hans | godemends rodh | y nyboringh”

om kyrcke tyndt | Capitulum: i

Incipit

Kyrcke weriige skulle kyrcke | tynden selliige saa som the | worde offuer ene mett andre | kyrcke mends huad hand gielder | att retthe werde

Explicit

“Och the toghe ther alle samen | wiitth mett wylge etc.

Note

Om Sjælland

Language of Text

Danish

Keywords

6(181r-187r)
Gårdsretten
Rubric

Koning erickis hand-|festning som kall-|es gordsrett

Incipit

Hwylcken mands andhen y hiell-|slaar och worder greben | mett fercske gierningher | hand giffue liff for liiff

Explicit

“Kyøbstederne och paa landett | och huad wore hoffs tinget, ridder | och Swenne ere / etc.

Language of Text

Danish

Keywords

7(189r-193r)
Mindre retsbestemmelser
Rubric

“Nota”

Language of Text

Danish

Keywords

7.1(189r:2-18)
Mindre lovbestemmelse (1)
Rubric

om thend ther fredløs | er suoren

Incipit

Saa som thend ther fredløs | er sworen

Explicit

“mett | sandmend eller neffnings | eller stock neffn”

7.2(189r:19-v:5)
Mindre lovbestemmelse (2)
Rubric

om vindisibrdtt

Incipit

Om noger mand haffuer witt-|ner om nogen sagh

Explicit

“och xiij beste | afgdemendh y thett herett | sambrycke [?]”

7.3(189v:6-11)
Mindre lovbestemmelse (3)
Rubric

Om edh

Incipit

Schall sandemendh och | neffnings edh

Explicit

“Inden sex wggers dagh”

7.4(189v:12-190r:6)
Mindre lovbestemmelse (4)
Rubric

Arff beder arff

Incipit

Thett holder icke om jordtt

Explicit

“Indtill fiærde | beedh”

7.5(190r:7-15)
Mindre lovbestemmelse (5)
Rubric

Om foruvnden mand

Incipit

Om noger mandh y stock-|neffn

Explicit

“Som y stock|neffnds edh ycke er fortwnden”

7.6(190r:16-v:8)
Mindre lovbestemmelse (6)
Rubric

Om hoor

Incipit

Om noger mand kyender paa | tinge att hand haffuer leyett | mett anden mands ecthe kone

Explicit

“modh bondhenn | och saa modh konghen”

7.7(190v:9-20)
Mindre lovbestemmelse (7)
Rubric

om fellig dage | Cap:

Incipit

Hwo som anden dreber eller | soor giør y fellings dagæ

Explicit

“aff hans gaadz”

7.8(190v:21-191r:12)
Mindre lovbestemmelse (8)
Rubric

om iordt vyrdis

Incipit

Om jordtt vyrderbonden eller | koninghen

Explicit

“till ewindeliige eye”

7.9(191r:13-192v)
Mindre lovbestemmelse (9)
Rubric

Om feldt mand oc | gialdt sager

Incipit

Om noger mandh worder | feldtt till tre marcks sagh

Explicit

“eller heruercke”

7.10(193r)
Mindre lovbestemmelse (10)
Rubric

om mand dreber fred-|løttz mand:

Incipit

Om nogen mandh heffuer | effther syn frender dødtt

Explicit

“jeg mett neffn y | kynn”

8(195v-196v)
Rigens dele
Rubric

Rigens delles faldzmoll

Incipit

Thett haffuir oc koningen Jett | att hans breffue paa Jngen | mandt giffuis

Explicit

“oc mere | skall vy aff bonden tage | for thendt sags”

Language of Text

Danish

Keywords

9(197r-214r)
Rigens dele
Rubric

“EN INSTRVCS | AT FORFYLGE | RIGENS DEL| LE HER-|VTY DAN|MARCK | TYL INFØRSEL: | RØMNING: OCH | TYL LOES”

Incipit

Tthem Hwo rigens delle wyll | fylge

Explicit

Och | setthe wy thend dag euin-|deliigen tielsse [?] paa danmark [?] etc.

Language of Text

Danish

Keywords

10(214v-215r)
Optegnelser om mønt og vægt
Incipit

Engelsilfe er iij peninghe | Fem engelsilfe er en øre pening

Explicit

“xx luspund er en skipundt”

Language of Text

Danish

Keywords

11(215v)
Vidnesbyrd
Rubric

“Adt bere følling paa | Sandemend etc.

Incipit

Her staar wy [?] oc denemandt som | sannt wittne Bere kandt

Explicit

“Santt er wittnidt”

Language of Text

Danish

Keywords

12(216r-347r)
Christian IIIs håndfæstning
Incipit

Wy Chriistian 3 mett gudtz | naade

Explicit

“Giffuitt paa wortt slott | Kiøffuinhaffuen Sancti necoluj | e xj dag Aar mdxlvij”

Language of Text

Danish

Keywords

13(349r-354r)
Christian IIIs forordning, Koldinghus, 1548
Incipit

Wy Chrestiann met gudtz Nade Danmarck norges | wendes oc gothes koning

Explicit

“Anno | Dominj mdxlviij etc.

Language of Text

Danish

Keywords

14(355r-369r)
Christian IIs reces, Dronningborg, 1551
Rubric

“Thendt Siwends Resses”

Incipit

Wy chrestiann mett gudtz nade

Explicit

“paa wortt slott drotningborrig | Sanctj thenne vxlj dag Ar etc. | Mdlj”

Language of Text

Danish

Keywords

Physical Description

Support

Papir.

No. of leaves
369. 201 mm x 140 mm. Bl. 147v, 187v-188v, 193v-195r, 309v, 347v-348v og 354v er ubeskrevne. Hvor et nyt afsnit begynder, er der blevet anbragt små metalklemmer i bladenes kant.
Foliation

Håndskriftet er folieret i øverste højre hjørne.

Layout

Teksten er enspaltet med 19 til 25 linjer pr side. Der er ofte klummetitler øverst på siderne, og initialer er tofarvede.

Script

Størstedelen af håndskriftet er skrevet af den skriver, der også har skrevet AM 5 4to.

Bl. 349r-369r er skrevet med en særlig, noget yngre halvkursiv.

History

Origin

Skrevet i Danmark ca. 1547.

Additional

Record History

Katalogiseret 11. marts 2002 af EW-J.

Custodial History

Udlånt til Statsbiblioteket) i Århus, 1938-58.

Udlånt til Rigsarkivet, København, til Erik Kroman 1963-70.

Udlånt til Sune Dalgård 1971-83.

Udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København til Aage Andersen fra august til december 1986.

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
Jyske lov: Text 2-4, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1951; III
Knud Mikkelsens glosser (dansk text) og Thords artikler, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Buus, ed. Peter Jørgensen1961; IV:tillæg
Danske Gaardsretter og Stadsretter, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1827; V
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 342-343
« »