Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 28 4to

There are currently no images available for this manuscript.

Danish Law Book; Denmark, 1490-1510

LATIN SMALL LETTER O WITH CURLLATIN SMALL LETTER O WITH CURL

Special character shown similar to its original form.

Name
Mikkelsen, Knud 
Occupation
Bishop 
Roles
Author 
More Details
Name
Kålund, Kristian Peter Erasmus 
Birth
19 August 1844 
Death
04 July 1919 
Occupation
Librarian, scholar 
Roles
Scholar 
More Details
Name
Gunnersen, Birger 
Death
30 November 1519 
Occupation
Archbishop of Lund 
Roles
Author 
More Details
Name
Lund 
More Details
Name
Seerup, Anne Wedel 
Birth
17 October 1976 
Occupation
 
Roles
Cataloguer 
More Details

Contents

1(1r-3r)
Documents Relating to Povl Laxmand's CaseAktstykker i Povl Laxmands sag
Language of Text

Danish

Keywords

2(4r-92v)
King Erik's Provincial Law of SjællandEriks Sjællandske lov
Rubric

“Thette eer siælandz loogh. som koning Erick sætte”

Note

Written above main body of text in a different, but contemporary, hand.

Language of Text

Danish

Keywords

2.1(4r-5r:17)
Preface (Taken from the Provincial Law of Jutland)Fortale (fra Jyske lov)
Rubric

“Swo tagher een fortalæ til for lowen oppa | danske ther lærde mæn kallæ prologus pa latine”

Incipit

Met low skal man land biggæ / mæn vilde hwer | man nøyess met sith eyet / oc lade man nydhæ | jæffnet

Explicit

“oc biscop jens j hetheby / | oc ther til allæ bæstæ mæntz radh / ther j hans | riigæ vare /”

Bibliography

Skautrup, Danmarks gamle Landskabslove vol. II p. 3-18 Ed. E3

2.2(5r:17-92v)
Law TextLov tekst
Rubric

“hær børies capitell aff siælandz lowbogh /”

“j”

Incipit

Om man faar athelkonæ j

Explicit

“Æn gaar | han vet all arffuen eller dannæ fææ / tha la|dhe vdh oc tilther eedh oc vitnæ a / ath thet | var æy meræ Æn dannæ fææ / thet hører ko|ningen een sammen / som ær gwl oc sølff oc en|ghen annen æmbetzman

Note

Hereafter an index for book 1 on fol. 6r:11:

3(93r-96r)
The Church Law of SjællandSjællandske kirkelov
Incipit

Thæt ær thæn ræt som sæt wor af | malstæffne j Ringstæthe lund aff absalon | ærchebyscop effter alle sielands fare | bøøn

Explicit

“Oc sithæn wor herre wor fød | tha wore gangne thwsind winter oc hundret | winter oc siwtiug winter oc siw manede oc | tolff daghe”

Bibliography

Kroman, Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 468-481 Yngre redaktion, Text 1. Ed. B8

Language of Text

Danish

Keywords

4(97r-109v)
Visby's Maritime LawVisby søret
Rubric

“Recht vather recht”

Incipit

Off men medet eynen man Eyn meyster van | eynen skippe / dat schip hort to twen efte | dren / dat skip varet vth deme lande

Explicit

“So licht dat an dem schipperen mat | he em gewen vill edder nicht van synen loen | wente he dat recht darmede vorloren /~:-”

Bibliography

Schlyter and Collins, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagar vol. VIII p. 194:5-239:9, 240:9-241:5, 242:7-258 Ed. B

Language of Text

Gml

Keywords

5(110r-111r)
On the Right to a Peaceful HomeOm gårdfred
Rubric

“Thette ær vm gardhfredh”

Incipit

Hwo som faar j anners mans hws eller gardh eller her-|barie medh baradh radh

Explicit

“En bøther | han ey innen sex wge dagh tha fare han som andhre | fredhløsse men etc.

Language of Text

Danish

Keywords

6(112r-115r)
Cases Pursued on Behalf of the King and with His LetterSager, som skal følges for kongen og med hans brev
Incipit

Vdi tesse made skal man følge syn sagh for drotzen | oc medh hans breff /

Explicit

“ath the | ære ther loglige læsde / oc lagdags breff genbreff | oc stæffnings breff bør athwære lwchte / oc op-|bryd til tinge nar ther the skulle læß /”

Language of Text

Danish

Keywords

7(115v)
How the Provincial Law of Jutland and Town Privileges Apply to HarsløvLovbestemmelser i henhold til Jyske lov og byens privilegier i Harsløv
Rubric

“Merck at saa holder jwtss logh | Oc bywsßens priuilegie i harsløff”

Incipit

Item Sannende men skwle were attæ sez aff by oc | twa wtom aff then

Explicit

“Een worther han ey grypen with færske | gerningh oc gyffwes hannem sagh weriæ sik met ottæ | neffuingh:”

Language of Text

Danish

Keywords

8(117r-122r:13)
Municipal Law for SkåneSkånske købstadret
Rubric

Thettæ ær then ræth som man kaller berkæ ræth | then j hælsingborgh ær giffuen / oc kiøpstæder j danmark | skulle holde oc rættæ effter som screwet stander | oc ladhe ther inthet j / som the jckæ villæ bædhræ | ther rætthen siddhæ / Mærk thette effterscreffne”

Incipit

Hvilken man som kiøber jord j kiøpstæden | aff annen man / tha skal jordh skødes hiemæ | pa hans eyet byting

Explicit

“Thette samme ær oc om the | sætte nogher ydermeræ skath / æn gudh hawer | hanem læth æffnæ till /”

Language of Text

Danish

Keywords

9(122r:14-136r)
King Christopher's Municipal LawKong Christoffers stadsret
Rubric

“Item her effter følger | kiøpstæde rætten”

Incipit

Wij Cristofer medh guds nade

Explicit

“ath hindræ eller | hindræ ath lade / eller j nogher made wforrætte | vnder vor koninglige hæffnd oc vredhæ Datum | Castro nostro haffnia Anno Dominj Mcdxljjj nostro su secreto | Anno regnj nostri dacie quarto /”

Language of Text

Danish

Keywords

10(136v)
Legal Notes Concerning a HomicideJuridiske optegnelser angående en drabssag
Incipit

Item efther nad breff bydher saa om mandodhen thet | sandemen kwnde ey retther sporyæ aff sand man | oc sand qwinne

Explicit

“Item jeck meen breffweth holler well met hwsbonden | j hwseth”

Language of Text

Danish

Keywords

11(137r-143v:24)
An Extract of the Church LawsEt uddrag af kirkelovene
Rubric

“hær begynnes een extract aff kyrkæloffwer”

Incipit

DOm kan enghen man wnkomme then førstæ | dommeres dom fforthi om han var førræ stæffnd | aff hanum

Explicit

“so ath logsens | genganger skulle æy orsage them meth noger van-|kundighedhs offuerwærelse /”

Language of Text

Danish

Keywords

12(143v:24-145v:16)
King Erik Glipping's Nyborg Decree Concerning North Jutland, 1284Erik Glippings nyborgske forordning for Nørrejylland, 1284
Rubric

“Item mærk her effther”

“Thenne effterscreffne logh oc handfæstning / gaff | koning Erich cristoffers søn effter ath vor | herre var fødh twsende aar / tw hundrete aar / | føretiwæ aar / oc firæ aar / then wgæ næst | for pintze søndagh / meth hans gode mæntz raadh | oc samtycke i nyborgh”

Incipit

Kyrkæ værie skulle kyrkæ tiændæ sæliæ som the maa dyræst /

Explicit

“tha skal thet giøres | vitherlicht om helgemysse ath siderstæ / oc siden | skal hwerken foget eller andræ men haffue vold | til j thet aar / ath loffwe thet noger noget borth | athføræ /”

Language of Text

Danish

Keywords

13(145v:17-146v:8)
King Erik Glipping's Helsingborg Decree, 1283Erik Glippings helsingborgske forordning, 1283
Rubric

“Aaar Aar effter guds byrdh mcc lxxxiii j mars | maneth vdi hoff som holtz j helsingborgh | aff herre koning Erich meth læstæ mæntz raadh | i Danmarks rigæ var skicket”

Incipit

Ath engen skal | bære clæder skorne vdi smaa stycker / mæden | hielæ eller tweskifftæ

Explicit

“ath han som drab / maa æy kom| til boodh eller bædringh / før æn hintz døde | stænder bedhe for hanum etc.

Language of Text

Danish

Keywords

14(146v:9-25)
King Christopher II's Coronation Oath, 1340Christoffer II's kroningsed, 1340
Incipit

Jek Christoferus loffuer oc jætter for gudh och | hans ænglæ athgiøre ath giøre oc beware her effther then | hellige gudz kyrkæ

Explicit

“Thesse | tingh jætter oc swær jek mek ath beholde oc be-|ware Anno domini mcdxl pa vor herres jhesu christi | omskærelses dagh / som var forscreffne konings kronelse-|dagh”

Language of Text

Danish

Keywords

15(146v:25-148r:12)
King Christian I's Decree Concerning North Jutland, 1466Christian I's forordning for Nørrejylland, 1466
Rubric

“Thette ær koning Cristierns handfesting”

Incipit

Wij Cristiern medh guds nade Danmarks Sweriges | Norges vendes oc godes koning hertugh i slæswigh | greffwe j holsten Stormarm oldenborgh oc del-|menhorst

Explicit

“oc hwer særdelis | ath holde oc holde lade wbrødelige j alle made | som forscreuit stander /”

Final Rubric

“Datum in ciuitate viborg | Die santi egidii abbatis nostro sub secreto Anno Dominj Mcdxl”

Note

Compare the word “handfesting” ("coronation charter", rather than "decree") in the rubric.

Language of Text

Danish

Keywords

16(148r:13-150v)
The Manorial Court LawGårdsretten
Rubric

“Item h er begynnes slotz oc gords ræt”

Incipit

Huilken man annen slaar jhiell / giffue liiff for | liiff om han vordher taghen vet færske gerninger

Explicit

“oc komme aldre | for vore øghen meræ / so fræmt som han vil | æy sætte sith liiff till therfore /:~:-”

Language of Text

Danish

Keywords

17(151r-153r:7)
Summary of Decisions from Legal Proceedings in the Old Provincial LawsOversigt over rettergangsbestemmelser i de gamle landskabslove
Rubric

“Notabile”

Incipit

Hwo som fallær for kyns eedh / bøde alle | saghe hanum vidæs / oc xl mark bonden | oc so koningen

Explicit

“Item for husfridh oc gardfrit xl mark / halff | tager koningen / oc halff bonden /~~”

Note

Another legal decision has been added underneath the text and in the margin.

Language of Text

Danish

Keywords

18(153r:8-156r)
Articles by the Clerc ThordTord degns artikler
Rubric

“Item her begynnes nogher articlæ aff | lillæ tordh degns logh / som landz|dommer var j nørre jutlandh fførst”

Incipit

hwo som hindrær eller begrawer noget vatn | som til byess eller bool ær lagt

Explicit

“til thet mæstæ ting ther effter / hwat han skal | sware /”

Final Rubric

“Et sic breuiter expliciunt hic articuli | De correctonibus legis quos lillæ tord | deghen nøriucie legifer composuit et ex | consensuer meliorum regni in parlamento danorum | nyborgh rex valdemarus confirmauit”

Language of Text

Danish (primary); Latin

Keywords

19(156v)
Remedy against BleedingMiddel mod blodstyrtning
Rubric

“Contra fluxum sanguines”

Incipit

Taagh eet mwskaat oc føye aff mwska-|te blomme halffdelen aff eet lod

Explicit

“tha skal man dricke aff swodæn | melk med / Item statim resturgit”

Language of Text

Danish (primary); Latin

Keywords

20(157r-158v)
Procedure for the Election of a KingFremgangsmåden ved kongevalg
Language of Text

Latin

Keywords

21(160r-165r)
King Valdemar Erikssøn's Coronation Charter, 1326Valdemar Erikssøns håndfæstning, 1326
Rubric

“Placitacio nobilium regni dacie facta | vibergis in electione noui regis in qva | cauetur de terra bornholm”

Incipit

In nomine domini

Explicit

“Actum et datum | loco anno et die supradictis

Note

On fol. 166r there is the rubric for another such “Placitatio nobilium regni dacie”. However, there is no further text on this page.

Language of Text

Danish (primary); Latin

Keywords

22(167r-168v)
Libertates Erici Regis Domino yszarno restitutæ
Rubric

“Libertates ericj Regis Domino yszarno restitute”

Language of Text

Latin

Keywords

23(170r-v)
Juramentum Cristofferi Regis, 1440
Rubric

“Juramentum Cristofferj Regis

Incipit

I Gutz naffn Amen Wii Cristoffer met gudz nade | Danmarckis vendis oc godis koning

Explicit

“Et hec Juramentum etiam publica manu subscriptum est”

Language of Text

Danish (primary); Latin

Keywords

24(171r-v)
Juramentum Cristierni Regis, 1448
Rubric

“Juramentum Cristierni Regis

Incipit

I Gudtz naffn Amen Wii Cristiern met gudtz nade | Danmarckis Vendis oc godis konning

Explicit

“pro presenti”

Language of Text

Danish (primary); Latin

Keywords

25(173r-175v)
King Magnus Eriksson's Privileges for Skåne, 1340Magnus Erikssons privilegier for Skåne, 1340
Rubric

“Priuilegia data Scaniam”

Language of Text

Latin

Keywords

26(176r-177v)
King Erik Magnusson's Decisions Concerning and Privileges for Skåne, 1356Erik Magnussons bestemmelser og privilegier for Skåne, 1356
Rubric

“Constitutiones et priuilegia”

Language of Text

Latin

Keywords

27(181r-183r)
A Miracle Concerning King Edmund of England and His SonEt mirakel om kong Edmund af England og hans søn
Rubric

“eett mirachel”

Incipit

Tthet læses vdi en boogh som kallis speculum

Explicit

“Och sloogh them alle sammen vdi hiell Och Dunstanus | bleff liggendis vskadder med alt siitt folck Amen

Language of Text

Danish

Keywords

28(184r-186v)
The Manorial Court LawGårdsretten
Rubric

“Thette er gaardz rett”

Incipit

Effther vr erligg ejwdingh [?] och første

Explicit

“och haffwe koninge wredhe”

Final Rubric

finis

Language of Text

Danish

Keywords

29(187r-201r:23)
Royal Danish Charters and Letters from the Fourteenth Century (Kings Christopher, Valdemar and Oluf)Kongelige danske håndfæstninger og kongebreve fra det fjortende århundrede (kong Kristoffer, Valdemar og Oluf)
Rubric

“Electio noui Regis j Nyborgh”

Incipit

j gwßs nafn Amen aar efther gwdz burdh

Explicit

“viii Dagher efther | sancti johannes baptistæ dagh”

Language of Text

Danish

Keywords

30(201r:24-v)
The Border between Denmark and SwedenGrænseskel mellem Danmark og Sverige
Incipit

ormwndher slæmæ wor koningh i | swerighæ / ok swen tiwgheskægh i | danmark / the giordhe skiel mellom danmark och | swerighæ

Explicit

“ther skil danmark ok swerighæ | ath Et sic est finis deo laus”

Note

On fol. 202v there are some insignificant pen trials.

Language of Text

Danish (primary); Latin

Keywords

Physical Description

Support

Paper.

No. of leaves
205 (1-202 + 3 bis, 52 bis, 90 bis [52 bis and 90 bis have been stitched in later]). 215 mm x 160 mm
Layout

The manuscript is written in long lines throughout with 24 to 34 lines per page. The initials, rubrics and some of the running titles are red. The following leaves are blank: fols 3v, 3 bis, 90 bis v, 96v, 111v, 116, 159, 165v, 166v, 169, 172, 175v, 178r-180v, 183v, 202r.

Script

There are several hands in the manuscript.

Additions

Several contemporary marginalia occur.

History

Origin

This manuscript was written in Denmark c. 1500.

Provenance

According to Kristian Kålund, the AM-slip on the inner face of the front board is similar to the one found in AM 23 4to. The slip has the following content serving as evidence for the provenance of the manuscript: “Istud legisterium est elemosina | Domini Birgeri Achiepiscopi Lun-|densis etc. pro usu sedis Lun-|densis in Schania. ipso die | Nativitatis Joannis Baptiste | M. d. decimo qvinto.” Kålund therefore presumes that this manuscript, as well as AM 23 4to, was donated to the episcopal residence of Lund by Archbishop Birger in 1515.

Additional

Record History

Catalogued 1 November 1999 by AWS.

Custodial History

The manuscript was photographed in January 1986.

New photographs of the manuscript were taken in 1992.

Surrogates

The manuscript was photographed in 1986 and 1992. AMI has the following copies:microfilm (master) Neg. 708 21 January 1986 microfilm (archive) Pos. 653 21 January 1986 microfilm (master) Neg. 900 May 1992 microfilm (archive) Pos. 803 May 1992 b/w prints AM 28 4to 26 March 1992 Supplementary prints of fols 28v and 29r were taken 27 May 1992.

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Valdemars sjællandske lov: Ældre og yngre redaktion samt sjællandske kirkelov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1941; VIII
Wisby Stadslag och Sjörätt. Codex juris Visbyensis urbici et maritimi, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui : Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1853; VIII
Knud Mikkelsens glosser (dansk text) og Thords artikler, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Buus, ed. Peter Jørgensen1961; IV:tillæg
Kong Valdemar den Andens Jydske Lov og Thord Degns Artikler, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1837; III
En Dansk Lov-Historie fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian den Femtesed. Peder Kofod Ancher1769-1776; II
1986
1986
1992
1992
1992
En Dansk Lov-Historie fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian den Femtesed. Peder Kofod Ancher1769-1776; I
Lex Siellandica Erici regis: Kong Eriks sjællandske Lov, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1821; II
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 356-358
Skånelagen med Andreas Sunessons latinska bearbetning, Skånska Kyrkarätten och Stadsrätten, samt åtskilliga stadgar för Skåne. Codex Juris Scanici expositio latine conscripta ab Andrea Sunonis f. archiepiscopo Lundensi, Codices juris ecclesiastici ac urbici Scaniae, et statuta diversa Scaniam spectantia, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1862; IX
« »