Handrit.org
 

Håndskrift detailjer

AM 28 4to

Der er ingen billeder tilgængelige for dette håndskrift.

Danish Law Book; Danmark, 1490-1510

LATIN SMALL LETTER O WITH CURLLATIN SMALL LETTER O WITH CURL

Specieltegn vises nær det originale form.

Navn
Mikkelsen, Knud 
Stilling
Biskop 
Roller
Forfatter 
Flere detaljer
Navn
Kålund, Kristian Peter Erasmus 
Fødselsdato
19. august 1844 
Dødsdato
4. juli 1919 
Stilling
Forskningsbibliotekar 
Roller
Lærd 
Flere detaljer
Navn
Gunnersen, Birger 
Dødsdato
30. november 1519 
Stilling
Ærkebiskop i Lund 
Roller
Forfatter 
Flere detaljer
Stednavn
Lund 
Flere detaljer
Navn
Seerup, Anne Wedel 
Fødselsdato
17. oktober 1976 
Stilling
 
Roller
Katalogisator 
Flere detaljer

Indhold

1(1r-3r)
Documents Relating to Povl Laxmand's CaseAktstykker i Povl Laxmands sag
Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

2(4r-92v)
King Erik's Provincial Law of SjællandEriks Sjællandske lov
Rubrik

„Thette eer siælandz loogh. som koning Erick sætte“

Bemærkning

Written above main body of text in a different, but contemporary, hand.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

2.1(4r-5r:17)
Preface (Taken from the Provincial Law of Jutland)Fortale (fra Jyske lov)
Rubrik

„Swo tagher een fortalæ til for lowen oppa | danske ther lærde mæn kallæ prologus pa latine“

Begynder

Met low skal man land biggæ / mæn vilde hwer | man nøyess met sith eyet / oc lade man nydhæ | jæffnet

Ender

„oc biscop jens j hetheby / | oc ther til allæ bæstæ mæntz radh / ther j hans | riigæ vare /“

Bibliografi

Skautrup, Danmarks gamle Landskabslove vol. II p. 3-18 Ed. E3

2.2(5r:17-92v)
Law TextLov tekst
Rubrik

„hær børies capitell aff siælandz lowbogh /“

„j“

Begynder

Om man faar athelkonæ j

Ender

„Æn gaar | han vet all arffuen eller dannæ fææ / tha la|dhe vdh oc tilther eedh oc vitnæ a / ath thet | var æy meræ Æn dannæ fææ / thet hører ko|ningen een sammen / som ær gwl oc sølff oc en|ghen annen æmbetzman

Bemærkning

Hereafter an index for book 1 on fol. 6r:11:

3(93r-96r)
The Church Law of SjællandSjællandske kirkelov
Begynder

Thæt ær thæn ræt som sæt wor af | malstæffne j Ringstæthe lund aff absalon | ærchebyscop effter alle sielands fare | bøøn

Ender

„Oc sithæn wor herre wor fød | tha wore gangne thwsind winter oc hundret | winter oc siwtiug winter oc siw manede oc | tolff daghe“

Bibliografi

Kroman, Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 468-481 Yngre redaktion, Text 1. Ed. B8

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

4(97r-109v)
Visby's Maritime LawVisby søret
Rubrik

„Recht vather recht“

Begynder

Off men medet eynen man Eyn meyster van | eynen skippe / dat schip hort to twen efte | dren / dat skip varet vth deme lande

Ender

„So licht dat an dem schipperen mat | he em gewen vill edder nicht van synen loen | wente he dat recht darmede vorloren /~:-“

Bibliografi

Schlyter and Collins, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagar vol. VIII p. 194:5-239:9, 240:9-241:5, 242:7-258 Ed. B

Tekstens sprog

Gml

Nøgleord

5(110r-111r)
On the Right to a Peaceful HomeOm gårdfred
Rubrik

„Thette ær vm gardhfredh“

Begynder

Hwo som faar j anners mans hws eller gardh eller her-|barie medh baradh radh

Ender

„En bøther | han ey innen sex wge dagh tha fare han som andhre | fredhløsse men etc.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

6(112r-115r)
Cases Pursued on Behalf of the King and with His LetterSager, som skal følges for kongen og med hans brev
Begynder

Vdi tesse made skal man følge syn sagh for drotzen | oc medh hans breff /

Ender

„ath the | ære ther loglige læsde / oc lagdags breff genbreff | oc stæffnings breff bør athwære lwchte / oc op-|bryd til tinge nar ther the skulle læß /“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

7(115v)
How the Provincial Law of Jutland and Town Privileges Apply to HarsløvLovbestemmelser i henhold til Jyske lov og byens privilegier i Harsløv
Rubrik

„Merck at saa holder jwtss logh | Oc bywsßens priuilegie i harsløff“

Begynder

Item Sannende men skwle were attæ sez aff by oc | twa wtom aff then

Ender

„Een worther han ey grypen with færske | gerningh oc gyffwes hannem sagh weriæ sik met ottæ | neffuingh:“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

8(117r-122r:13)
Municipal Law for SkåneSkånske købstadret
Rubrik

Thettæ ær then ræth som man kaller berkæ ræth | then j hælsingborgh ær giffuen / oc kiøpstæder j danmark | skulle holde oc rættæ effter som screwet stander | oc ladhe ther inthet j / som the jckæ villæ bædhræ | ther rætthen siddhæ / Mærk thette effterscreffne“

Begynder

Hvilken man som kiøber jord j kiøpstæden | aff annen man / tha skal jordh skødes hiemæ | pa hans eyet byting

Ender

„Thette samme ær oc om the | sætte nogher ydermeræ skath / æn gudh hawer | hanem læth æffnæ till /“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

9(122r:14-136r)
King Christopher's Municipal LawKong Christoffers stadsret
Rubrik

„Item her effter følger | kiøpstæde rætten“

Begynder

Wij Cristofer medh guds nade

Ender

„ath hindræ eller | hindræ ath lade / eller j nogher made wforrætte | vnder vor koninglige hæffnd oc vredhæ Datum | Castro nostro haffnia Anno Dominj Mcdxljjj nostro su secreto | Anno regnj nostri dacie quarto /“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

10(136v)
Legal Notes Concerning a HomicideJuridiske optegnelser angående en drabssag
Begynder

Item efther nad breff bydher saa om mandodhen thet | sandemen kwnde ey retther sporyæ aff sand man | oc sand qwinne

Ender

„Item jeck meen breffweth holler well met hwsbonden | j hwseth“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

11(137r-143v:24)
An Extract of the Church LawsEt uddrag af kirkelovene
Rubrik

„hær begynnes een extract aff kyrkæloffwer“

Begynder

DOm kan enghen man wnkomme then førstæ | dommeres dom fforthi om han var førræ stæffnd | aff hanum

Ender

„so ath logsens | genganger skulle æy orsage them meth noger van-|kundighedhs offuerwærelse /“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

12(143v:24-145v:16)
King Erik Glipping's Nyborg Decree Concerning North Jutland, 1284Erik Glippings nyborgske forordning for Nørrejylland, 1284
Rubrik

„Item mærk her effther“

„Thenne effterscreffne logh oc handfæstning / gaff | koning Erich cristoffers søn effter ath vor | herre var fødh twsende aar / tw hundrete aar / | føretiwæ aar / oc firæ aar / then wgæ næst | for pintze søndagh / meth hans gode mæntz raadh | oc samtycke i nyborgh“

Begynder

Kyrkæ værie skulle kyrkæ tiændæ sæliæ som the maa dyræst /

Ender

„tha skal thet giøres | vitherlicht om helgemysse ath siderstæ / oc siden | skal hwerken foget eller andræ men haffue vold | til j thet aar / ath loffwe thet noger noget borth | athføræ /“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

13(145v:17-146v:8)
King Erik Glipping's Helsingborg Decree, 1283Erik Glippings helsingborgske forordning, 1283
Rubrik

„Aaar Aar effter guds byrdh mcc lxxxiii j mars | maneth vdi hoff som holtz j helsingborgh | aff herre koning Erich meth læstæ mæntz raadh | i Danmarks rigæ var skicket“

Begynder

Ath engen skal | bære clæder skorne vdi smaa stycker / mæden | hielæ eller tweskifftæ

Ender

„ath han som drab / maa æy kom| til boodh eller bædringh / før æn hintz døde | stænder bedhe for hanum etc.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

14(146v:9-25)
King Christopher II's Coronation Oath, 1340Christoffer II's kroningsed, 1340
Begynder

Jek Christoferus loffuer oc jætter for gudh och | hans ænglæ athgiøre ath giøre oc beware her effther then | hellige gudz kyrkæ

Ender

„Thesse | tingh jætter oc swær jek mek ath beholde oc be-|ware Anno domini mcdxl pa vor herres jhesu christi | omskærelses dagh / som var forscreffne konings kronelse-|dagh“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

15(146v:25-148r:12)
King Christian I's Decree Concerning North Jutland, 1466Christian I's forordning for Nørrejylland, 1466
Rubrik

„Thette ær koning Cristierns handfesting“

Begynder

Wij Cristiern medh guds nade Danmarks Sweriges | Norges vendes oc godes koning hertugh i slæswigh | greffwe j holsten Stormarm oldenborgh oc del-|menhorst

Ender

„oc hwer særdelis | ath holde oc holde lade wbrødelige j alle made | som forscreuit stander /“

[Final Rubric]

„Datum in ciuitate viborg | Die santi egidii abbatis nostro sub secreto Anno Dominj Mcdxl“

Bemærkning

Compare the word „handfesting“ ("coronation charter", rather than "decree") in the rubric.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

16(148r:13-150v)
The Manorial Court LawGårdsretten
Rubrik

„Item h er begynnes slotz oc gords ræt“

Begynder

Huilken man annen slaar jhiell / giffue liiff for | liiff om han vordher taghen vet færske gerninger

Ender

„oc komme aldre | for vore øghen meræ / so fræmt som han vil | æy sætte sith liiff till therfore /:~:-“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

17(151r-153r:7)
Summary of Decisions from Legal Proceedings in the Old Provincial LawsOversigt over rettergangsbestemmelser i de gamle landskabslove
Rubrik

„Notabile“

Begynder

Hwo som fallær for kyns eedh / bøde alle | saghe hanum vidæs / oc xl mark bonden | oc so koningen

Ender

„Item for husfridh oc gardfrit xl mark / halff | tager koningen / oc halff bonden /~~“

Bemærkning

Another legal decision has been added underneath the text and in the margin.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

18(153r:8-156r)
Articles by the Clerc ThordTord degns artikler
Rubrik

„Item her begynnes nogher articlæ aff | lillæ tordh degns logh / som landz|dommer var j nørre jutlandh fførst“

Begynder

hwo som hindrær eller begrawer noget vatn | som til byess eller bool ær lagt

Ender

„til thet mæstæ ting ther effter / hwat han skal | sware /“

[Final Rubric]

„Et sic breuiter expliciunt hic articuli | De correctonibus legis quos lillæ tord | deghen nøriucie legifer composuit et ex | consensuer meliorum regni in parlamento danorum | nyborgh rex valdemarus confirmauit“

Tekstens sprog

Dansk (primært); Latin

Nøgleord

19(156v)
Remedy against BleedingMiddel mod blodstyrtning
Rubrik

„Contra fluxum sanguines“

Begynder

Taagh eet mwskaat oc føye aff mwska-|te blomme halffdelen aff eet lod

Ender

„tha skal man dricke aff swodæn | melk med / Item statim resturgit“

Tekstens sprog

Dansk (primært); Latin

Nøgleord

20(157r-158v)
Procedure for the Election of a KingFremgangsmåden ved kongevalg
Tekstens sprog

Latin

Nøgleord

21(160r-165r)
King Valdemar Erikssøn's Coronation Charter, 1326Valdemar Erikssøns håndfæstning, 1326
Rubrik

„Placitacio nobilium regni dacie facta | vibergis in electione noui regis in qva | cauetur de terra bornholm“

Begynder

In nomine domini

Ender

„Actum et datum | loco anno et die supradictis

Bemærkning

On fol. 166r there is the rubric for another such „Placitatio nobilium regni dacie“. However, there is no further text on this page.

Tekstens sprog

Dansk (primært); Latin

Nøgleord

22(167r-168v)
Libertates Erici Regis Domino yszarno restitutæ
Rubrik

„Libertates ericj Regis Domino yszarno restitute“

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord

23(170r-v)
Juramentum Cristofferi Regis, 1440
Rubrik

„Juramentum Cristofferj Regis

Begynder

I Gutz naffn Amen Wii Cristoffer met gudz nade | Danmarckis vendis oc godis koning

Ender

„Et hec Juramentum etiam publica manu subscriptum est“

Tekstens sprog

Dansk (primært); Latin

Nøgleord

24(171r-v)
Juramentum Cristierni Regis, 1448
Rubrik

„Juramentum Cristierni Regis

Begynder

I Gudtz naffn Amen Wii Cristiern met gudtz nade | Danmarckis Vendis oc godis konning

Ender

„pro presenti“

Tekstens sprog

Dansk (primært); Latin

Nøgleord

25(173r-175v)
King Magnus Eriksson's Privileges for Skåne, 1340Magnus Erikssons privilegier for Skåne, 1340
Rubrik

„Priuilegia data Scaniam“

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord

26(176r-177v)
King Erik Magnusson's Decisions Concerning and Privileges for Skåne, 1356Erik Magnussons bestemmelser og privilegier for Skåne, 1356
Rubrik

„Constitutiones et priuilegia“

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord

27(181r-183r)
A Miracle Concerning King Edmund of England and His SonEt mirakel om kong Edmund af England og hans søn
Rubrik

„eett mirachel“

Begynder

Tthet læses vdi en boogh som kallis speculum

Ender

„Och sloogh them alle sammen vdi hiell Och Dunstanus | bleff liggendis vskadder med alt siitt folck Amen

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

28(184r-186v)
The Manorial Court LawGårdsretten
Rubrik

„Thette er gaardz rett“

Begynder

Effther vr erligg ejwdingh [?] och første

Ender

„och haffwe koninge wredhe“

[Final Rubric]

finis

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

29(187r-201r:23)
Royal Danish Charters and Letters from the Fourteenth Century (Kings Christopher, Valdemar and Oluf)Kongelige danske håndfæstninger og kongebreve fra det fjortende århundrede (kong Kristoffer, Valdemar og Oluf)
Rubrik

„Electio noui Regis j Nyborgh“

Begynder

j gwßs nafn Amen aar efther gwdz burdh

Ender

„viii Dagher efther | sancti johannes baptistæ dagh“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

30(201r:24-v)
The Border between Denmark and SwedenGrænseskel mellem Danmark og Sverige
Begynder

ormwndher slæmæ wor koningh i | swerighæ / ok swen tiwgheskægh i | danmark / the giordhe skiel mellom danmark och | swerighæ

Ender

„ther skil danmark ok swerighæ | ath Et sic est finis deo laus“

Bemærkning

On fol. 202v there are some insignificant pen trials.

Tekstens sprog

Dansk (primært); Latin

Nøgleord

Fysisk Beskrivelse / Kodikologi

Materiale

Paper.

Antal blade
205 (1-202 + 3 bis, 52 bis, 90 bis [52 bis and 90 bis have been stitched in later]). 215 mm x 160 mm
Layout

The manuscript is written in long lines throughout with 24 to 34 lines per page. The initials, rubrics and some of the running titles are red. The following leaves are blank: fols 3v, 3 bis, 90 bis v, 96v, 111v, 116, 159, 165v, 166v, 169, 172, 175v, 178r-180v, 183v, 202r.

Skrift

There are several hands in the manuscript.

Tilføjet materiale

Several contemporary marginalia occur.

Historie og herkomst

Proveniens

This manuscript was written in Denmark c. 1500.

Herkomst

According to Kristian Kålund, the AM-slip on the inner face of the front board is similar to the one found in AM 23 4to. The slip has the following content serving as evidence for the provenance of the manuscript: „Istud legisterium est elemosina | Domini Birgeri Achiepiscopi Lun-|densis etc. pro usu sedis Lun-|densis in Schania. ipso die | Nativitatis Joannis Baptiste | M. d. decimo qvinto.“ Kålund therefore presumes that this manuscript, as well as AM 23 4to, was donated to the episcopal residence of Lund by Archbishop Birger in 1515.

[Additional]

[Record History]

Catalogued 1 November 1999 by AWS.

[Custodial History]

The manuscript was photographed in January 1986.

New photographs of the manuscript were taken in 1992.

[Surrogates]

The manuscript was photographed in 1986 and 1992. AMI has the following copies:microfilm (master) Neg. 708 21 January 1986 microfilm (archive) Pos. 653 21 January 1986 microfilm (master) Neg. 900 May 1992 microfilm (archive) Pos. 803 May 1992 b/w prints AM 28 4to 26 March 1992 Supplementary prints of fols 28v and 29r were taken 27 May 1992.

Bibliografi

ForfatterTitelRedaktørOmfang
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Valdemars sjællandske lov: Ældre og yngre redaktion samt sjællandske kirkelov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1941; VIII
Wisby Stadslag och Sjörätt. Codex juris Visbyensis urbici et maritimi, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui : Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1853; VIII
Knud Mikkelsens glosser (dansk text) og Thords artikler, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Buus, ed. Peter Jørgensen1961; IV:tillæg
Kong Valdemar den Andens Jydske Lov og Thord Degns Artikler, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1837; III
En Dansk Lov-Historie fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian den Femtesed. Peder Kofod Ancher1769-1776; II
1986
1986
1992
1992
1992
En Dansk Lov-Historie fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian den Femtesed. Peder Kofod Ancher1769-1776; I
Lex Siellandica Erici regis: Kong Eriks sjællandske Lov, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1821; II
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 356-358
Skånelagen med Andreas Sunessons latinska bearbetning, Skånska Kyrkarätten och Stadsrätten, samt åtskilliga stadgar för Skåne. Codex Juris Scanici expositio latine conscripta ab Andrea Sunonis f. archiepiscopo Lundensi, Codices juris ecclesiastici ac urbici Scaniae, et statuta diversa Scaniam spectantia, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1862; IX
« »