Handrit.org
 

Håndskrift detailjer

AM 25 4to

Vis billeder

Dansk lovhåndskrift; Danmark, 1450-1499

LATIN SMALL LETTER O WITH CURLLATIN SMALL LETTER O WITH CURL

Specieltegn vises nær det originale form.

Navn
Arne Magnusson 
Fødselsdato
13. november 1663 
Dødsdato
7. januar 1730 
Stilling
Professor, Arkivsekretær 
Roller
Lærd; Forfatter; Skriver; Digter 
Flere detaljer
Navn
Urne, Aksel 
Dødsdato
24. februar 1577 
Stilling
Rigskansler 
Roller
Ejer 
Flere detaljer
Navn
Jespersen, Niels 
Fødselsdato
1518 
Dødsdato
22. november 1587 
Stilling
Biskop over Fyn 
Roller
Ejer 
Flere detaljer
Navn
Seerup, Anne Wedel 
Fødselsdato
17. oktober 1976 
Stilling
 
Roller
Katalogisator 
Flere detaljer

Indhold

1(1bis r:1-2r:23)
Jyske lovs fortale
Rubrik

„So taghær een fortalæ til for loghæn oppa | danskæ thær lærde men kallæ prologus pa latinæ“

Begynder

Mæt low skal man landh byggæ / mæn | vildæ hwer man nøyes mæth sith eyet | oc lade man nydhæ jæffnet / tha | torffte man jckæ low vet / ængen low ær bæ-|dhiæ at fylgæ æn sannen

Ender

„oc biscop niels i Roskylde / oc biscop | jwer j fiøn / oc biscop pædhær j othens / biscop | gwnner j viborgh / oc biscop jens j hetheby / | oc thær til allæ bæstæ mæntz radh j hans | righæ ware“

Bibliografi

Skautrup: Danmarks gamle Landskabslove vol. II p. 3-18 Udg. E2

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

2(2r:24-85v)
Eriks Sjællandske lov
Rubrik

„Hær børies capittel aff siæ-|landz low bogh“

Begynder

Om man foor adelkonæ j

Ender

„thæt hører koningen ensammen till / | som ær guld oc sølff / oc enghen annen / : ~“

Bibliografi

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love vol. II Udg. C

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

3(86r-89r:20)
Sjællandske kirkelov
Rubrik

„Thette ær then ræth / ther sæth var om stæffne | mall j ringstæde lwnd aff absolon ærchebiscop | effter allæ siælantz faræ bøn fforthi at rætten | var formeget hard mellom biscop oc bønder | aff kyrkæ lowæn / : ~“

„kyrkæ lowæn“

Begynder

Kyrke om hwn vigd vordher / tha mo | hwn æy annen synnæ vighes

Ender

„Oc sidhen vor herre vort fødder / tha var gangne | twsendæ vinther / oc hwndrete vinther / oc | siw tiwff vinther / siw monedæ oc tolff dage /“

[Final Rubric]

„Hær ændes kyrkæ lowen“

Bibliografi

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 482-491 Yngre redaktion, Tekst II. Ed. B1

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

4(89r:20-94v:28)
Kong Eriks håndfæstning
Rubrik

„oc effter børies | handhfæstningh Ericks / “

„Handfæstningh Ericks“

Begynder

Thet haffuer oc koning Jæth i riget / at engen | man skal fanges vden han vordher loglige | forwunnen for riget

Ender

„oc sidhen the bæstæ men | aff riget / bothe lærdæ oc legæ / twsende | vinther / oc tw hundretæ vinther / oc xl vinter | pa then fiærdæ sidhen vor herre ihesus christus | vort føddher /“

[Final Rubric]

„Hær ændes koning ericks | handhfæstning /“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

5(94v:28-98r:4)
Olofs håndfæstning
Rubrik

„oc effter børies konyngh Oloffs handfæstningh som stander a danske /“

Begynder

I the hellige trefollighets naffn Amen vnder | vor herris aar / twsendæ oc try hundretæ try | synnæ tiwæ oc sexten / helligh kors dagh | jnuentionis som ær then dagh thet hellig kors | fantz først

Ender

„sætte een bondæ vnder sigh j sith | embede j hwert herret som gild man ær / oc | sagher kan til rætte høræ“

[Final Rubric]

„Hær ændæs ko-|ning oloffs handfæstning gudh haffwe loff /“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

6(98r:5-v:7)
Grænseskel mellem Danmark og Sverige
Rubrik

„Hær effter begynnes skællet mellom danmark | oc swerige“

Begynder

Ormundæ slemmæ han var kon-|ning j swerige / oc swæn tiwffweskæg j dan-|mark / the giorde skæl mellom danmark oc | swerige

Ender

„oc | j æmtermosæ / aff æmtermosæ oc j ordmunde | skogh / aff ordmunde skogh oc j tranemosæ | aff trannemosæ oc j slætesiøø / aff slæte-|siøø oc j robæk / ther skyll danmark ok swe-|rigæ ath / etc.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

7(98v:8-104r)
Register til kirkeretten samt de to håndfæstninger
Rubrik

„Thenne effterscreffne tafflæ ær offuer kyrke | rætten / koning ericks handfæstning oc koning | Oloffs“

Begynder

Bansæt rættelige / vil han affløses / bøthe | stæffning / saghen / oc iij mark for band første | aar

Ender

„Wvanæ modh lowen skullæ giøres til encthæ | oc særdelis om konings eller drotninngs fadebwr Cy

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

8(105r-114v)
Visbys søret„Water ræth“
Begynder

Om man leyer een høffuitzman pa eth skib | som two eller tre tilhører / oc thet segler aff | landet til bardens rotzell eller anner stædh | oc ær fræctet

Ender

„thet stander | til skipperen / hwat han hanum giffue vil eller | æy aff hans løn Thi at han kan ther meth | fortabe syn ræth / : ~ : -“

Bibliografi

Schlyter och Collins: Sweriges Gamla Lagar vol. VIII p. 349-370

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

9(115r-119v:14)
Skånske købstadsret
Rubrik

„Thette ær then ræth som man kaller berke ræt | then j hælsingborgh ær giffuen / oc kiøpstæder | j danmark skullæ holdæ oc rætte effter som | screwet stander oc lade ther jnthet vdi / som | the jckæ villæ bæthre ther ræthen siddæ“

Begynder

huilken man soom kiøber jordh j kiøpstæden | aff annen man / tha skal jordh skødes hiemæ | pa hans eyet byting meth gode mentz vitnæ

Ender

„Thette samme ær oc om the sætte | nogher ydermeræ skath / æn gudh haffuer hanum | læth æffnæ til /“

Bibliografi

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love vol. V p. 47-63 Udg. I

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

10(119v:15-132r)
Kong Christoffers almindelige stadsret
Rubrik

„hær effterfølger kiøpstæden rætten“

Begynder

Wij Cristoffer meth guds nade etc. Giøre vi-|therlicht alle men som nw ære oc kommeskullæ komme skullæ

Ender

„ath hindræ eller hindræ ath ladher eller | j nogher made wforrætte vnder vor koningli-|gæ hæffnd oc vredhæ / Datum Castro nostro | haffnia Anno dominj ᴍcdxliii nostro sub secreto Anno | regni nostri dacie quarto /“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

Fysisk Beskrivelse / Kodikologi

Materiale

Papir.

Antal blade
133 (1bis + 132). Bl. 104v er ubeskrevet. Forsatsbladet (bl. 1) var oprindeligt ubeskrevet, men har nu forskellige påtegnelser. 208 mm x 138 mm
Tilstand

Bl. 131 er beskadiget ved inderste kant.

Layout

Teksten er enspaltet med 26-30 linjer pr. side, og der er røde klummetitler (på bl. 3r-85r, 87-97r, 105r-114r), rubrikker og initialer.

Tilføjet materiale

Der er en del marginalnoter på fribladet (bl. 1): På bl. 1v står der øverst en latinsk sentens og årstallet „1540“. Længere nede finder man disse overstregede ord: „Axell wrnes | Bogh“ og derunder „Thenne Bog er mig skencket | aff mijn gode venn velbor|dig Axill Wrnhe till Soegardt | Niels Jesperson | S: F: mett egen | handt“. På bindets første inderside står der: „Liber M: Nicolaj | Casparj Episcopi fio:|nensis.“

Indbinding

Indbundet i et mørkebrunt læderindbind. Bindets indersider har været betrukne med fragmenter af et gammelt latinsk kirkehåndskrift.

Vedlagt materiale

Der er en AM-seddel, som er skrevet af Arne Magnússon: „R. Eriks Sælandske | loubog. en ligasom | den tryckte, og | saa ligesom den, deelt | i 6. bóger.“.

Historie og herkomst

Proveniens

Håndskriftet er skrevet i Danmark i 1400-tallets sidste halvdel.

Herkomst

Af antegnelserne på bl. 1v og bindets inderside kan man udlede, at håndskriftet formodentlig først har tilhørt Aksel Urne, og senere Biskop Niels Jespersøn, en ven af Aksel Urne.

[Additional]

[Record History]

Katalogiseret 20. februar 2000 af AWS.

[Custodial History]

Håndskriftet blev fotograferet i 1983.

[Surrogates]

Håndskriftet blev fotograferet i 1983 og Den Arnamagnæanske Samling har følgende kopier: mikrofilm (originaler) Neg. 638 1983 mikrofilm (arkiv) Pos 587 1983 mikrofilm (originaler) Neg. 638 1983 mikrofilm (arkiv) Pos. 587 1983 s/h fotografier AM 25 4to 13. juni 1991

Bibliografi

ForfatterTitelRedaktørOmfang
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Lex Siellandica Erici regis: Kong Eriks sjællandske Lov, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1821; II
Valdemars sjællandske lov: Ældre og yngre redaktion samt sjællandske kirkelov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1941; VIII
Wisby Stadslag och Sjörätt. Codex juris Visbyensis urbici et maritimi, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui : Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1853; VIII
Danske Gaardsretter og Stadsretter, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1827; V
Stadsretter, Købstadslovgivning, Danmarks gamle Købstadslovgivninged. Erik Kroman1961; V
1983
1983
1983
1983
1991
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 354-355
Skånelagen med Andreas Sunessons latinska bearbetning, Skånska Kyrkarätten och Stadsrätten, samt åtskilliga stadgar för Skåne. Codex Juris Scanici expositio latine conscripta ab Andrea Sunonis f. archiepiscopo Lundensi, Codices juris ecclesiastici ac urbici Scaniae, et statuta diversa Scaniam spectantia, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1862; IX
« »