Handrit.org
 

Håndskrift detailjer

AM 7 4to

Der er ingen billeder tilgængelige for dette håndskrift.

Lovhåndskrift; Danmark, 1500-1599

Navn
Jonathan Adams 
Fødselsdato
19. december 1971 
Stilling
 
Roller
Katalogisator 
Flere detaljer
Navn
Stegmann, Beeke 
Stilling
Scholar 
Roller
Katalogisator 
Flere detaljer

Indhold

1(1r:1-8)
Møntberegning
Begynder

Engelscke

Bemærkning

Brudstykke.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
2(2r:1-125r:14)
Jyske lov
Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
2.1(2r:1-2v:6)
Jyske lovs fortale
Rubrik

„~: FORTALEN :~“

Begynder

Meth logh schall mandh | landh bygghe

Ender

„att gøre ilde oc pine | thæm ther ey wylle ladhe aff onde | gierningher :~ :~“

Nøgleord
2.2(2v:7-33v:10)
Bog I
Nøgleord
2.2.1(2v:7-6v:2-)
Kapitelregister til første bog i Jyske Lov
Rubrik

„Thend første Bogh taffle“

Begynder

i Hwylkitt barnn erffwe sckall | ii Huott thend sckall sye ther barn døber

Ender

„om moder mo saage børne goeds | tyll rether giald forthj hwn fortherett henne goeds meth them | y felliigs li i c xxix § iii“

2.2.2(6v:2-33v:10)
Tekst
Rubrik

„Huylkitt Barn erffue |sckall capitulum :i:“

Begynder

Barn om then worder chrissnett stande arff oc ey ellers

Ender

„fraa annen manns | mølle eller fraa annen manns | fyscke gaarde ,eller fraa annen | maanns jordth“

Nøgleord
2.3(33v:11-90r:8)
Bog II
Nøgleord
2.3.1(33v:11-39r:18)
Kapitelregister til anden bog i Jyske Lov
Rubrik

„Thend anden bocks | Taffle“

Begynder

i Om sandemen | ii Hure om sandemen sckulle suere

Ender

„Om sanne oc uu sanne sckall ey | were richer (?) oc kiere in principio | prologi et li ii c iiii et vij“

2.3.2(40r:1-90r:8)
Tekst
Rubrik

„Om sandemen | capitulum primum“

„Finis secundi libry“

Begynder

Sandemen sckulle were | otte ij huertt herett

Ender

„tha sckall hand were mett | xij mends eedh“

Nøgleord
2.4(90r:9-125r:14)
Bog III
Nøgleord
2.4.1(90r:9-93v:5)
Kapitelregister til tredje bog i Jyske Lov
Rubrik

„Her begyndes thends | Tredie bogs taffle“

Begynder

i Om leding | ii Om leye dreng eller trell kommer | y letings

Ender

„Om heder brynde in fine | tertij libri“

2.4.2(93v:6-125r:14)
Tekst
Rubrik

„Om ledings | capitulum :I.“

„Her endis nørre |Jutlandz oc fynsks |logbogh paa Danske |tunge : -“

„tha feller |hun ey wthen seg selleeff“

Begynder

Ther leding biudes ee soo maangh | men. som y enn haffne ere

Ender

„for hin ther | segther oc saa for biscoppen : ~“

Bemærkning

Det sidste kapitel — som ikke findes i indholdsfortegnelsen — er kendt som Trolddomskapitlet, „Om troldom capitulum lxix“).

Om ulovlig vidnesbyrd.

Nøgleord
3(125v:1-130r:6)
Kong Erik Glippings Nyborgske forordninger for Nørrejylland, 1284
Rubrik

„Thenne eptherscreff ne logh och |handfestningh gaff |konning Erick christoffers |Sønn :-“

„Finis Ende“

Begynder

Kyrcke werie skwlle kyrckes | tind sellie

Ender

„eller andre | men haffwe ij thet | aar thett nogett bortt “

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
4(130r:7-132r:2)
Kong Erik Glippings Helsingborgske forordninger, 1283
Rubrik

„Aar effther gudz | byrdtt. m cclxxxiij | ij mais mannet“

Begynder

Atthe engen sckall berre cleder

Ender

„eller bedringe førre enn hinn dødes frender bede for hannem ¦ item

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
5(132r:3-134r:20)
Kong Christian Is forordning for Nørrejylland, 1466
Rubrik

„Thette er konig kristiens |handfestningh“

Begynder

Item engen sckall fastes eller bindes |wloglige ther wforwonden |er

Ender

„Anno dominj mcdlx“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
6(134r:21-140r:17)
Gårdsretten
Rubrik

„Her begyndes slotz | oc gaardzʀetth“

„Her endis gaardzretten“

Begynder

Hwylken man anen slaar | y hiell, giffwe lyff for lyff

Ender

„som han | wyll ey sette sytt lyff tyll | fare:-“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
7(140r:1-141r:18)
Dom mellem Iver Foss og Stig Pors
Begynder

Thette tycker oss rett were om thet | som wor naadige frue Drotnings ffor | oss wisde

Ender

„Thett kunne wy ey anett rett | oc sckelligtt were

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
8(141v:1-143v:19)
Kong Erik glippings Nyborgske forordning (1284) for Skåne
Rubrik

„Konning Eriks |Handfestningh“

„Finis Ende“

Begynder

Thenne log gaff oc koning Erick | christiffers sønn y nyborrigh |effther alle Dane ʀaadh / Och | the wedertoge,

Ender

„eller hans | arffe, oc saa koningen“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
9(144r:1-149v:15)
Udsigt over lovens indhold
Rubrik

„Item her stande Alle |xl marckis sage som y |logenn stander“

Begynder

Item først om thend mand | kommer bortt ther sytt lyff | sckall miste bøde xl march | bonden oc saa koningen

Ender

„Item for hwssffred, gaardz-|fredh oc aardh, tesse |saghe skulle weries mett |herinzneffndh“

Tekstens sprog

Dansk

10(150r:1-162v:24)
Thord degns artikler
Rubrik

„Tord Deyghens ar| tyckler och forcla-|ring offwer | -:Logen:-“

„Finis tords Forclaring“

Begynder

Først hwo ther felder | wand fraa aryle rynde

Ender

„hans slegtt bleff hanom | saa fraa tagen“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
11(163r:1-173r:17)
Den ældste Lundske eller Helsingborgske stadsretBirkeret
Rubrik

„Thette eptherscreff ne er byrcke rett | giffuen aff koningen y dan-|marck tyll helsingborg epther | danmarcks raadiz samtycke“

„Fynis byrcke rethen:-“

Begynder

i Om jordkøb —- ij i | ii Om jordfestning —- ij

Ender

„att thett wor ey bedre, oc | siden kalle aa hanom for synn | sckade fangh“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
12(173v:1-176v:12)
Den Dalbyske forordning
Rubrik

„Thenne eptherscreff ne rett var giortt | y Dalby y Skone, oc satt oc | samtyckett aff koningen oc | Danmarcks raadtt menige | Danscke mend tyll gode:-“

„~:finis ende:~“

Begynder

i Om kone jordtt | ii Om man haffuer seex børn

Ender

„att thet | wore end hundrede marck | eller mere“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
13(176r:13-198v)
Kong Christian IIIs Dronningborgske reces 1551 og Københavnske 1547
Rubrik

„Her epther fyllgher thend nye | reces som vor vdhscreffuet aff | kongelig majestæt paa drottning-|borig vnder Gudz aar | M D Lj“

„Oc thend anden strax epther som | vor tyll forre vnder gwtz aar | M:- D:- xlvij:-“

„Finis Ende“

Begynder

Wy christiann mett gudz naade dan-|marckz norges wendes oc gottes koning | hertug y slessuigh holsten

Ender

„Indsegler her wnder henge lade giffuet | paa wortt slott københaffuen, sancti | nicolaj episcopj dagh, aar epther | gudz byrdtt mdxlvij“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

Fysisk Beskrivelse / Kodikologi

Materiale
Papir.
Antal blade
198. 187 mm x 141 mm
Foliering

Håndskriftet er folieret i recto-sidernes øverste højre hjørne. Den oprindelige foliering ser ud til at være forkert, og de korrekte tal er nu, på flere steder i håndskriftet, skrevet over de gamle tal.

Tilstand
Af bl. 1 (fribladet) er kun en mindre firkant bevaret; den er nu klæbet fast til et nyt friblad.
Layout

Teksten er enspaltet. Der er kolumnetitler, delvist tilføjede med en yngre hånd, øverst på hver side: („første bogs taffle“, „første bogh“, „anden bogs taffle“, „Anden Bogh“, osv.)

Der er også på nogle steder bogstaver til at indikere hvilket bogstav, der skal bruges som initial , kustoder, og initialerne „H S“ med samme hånd som i hovedteksten (fx bl. 140r, 149v).

Skrift

Hånden er beslægtet med den i AM 5, 4o og AM 6, 4o.

[Decoration]

Håndskriftet er ikke dekoreret. Initialerne (majuskler) fylder normalt to linjer og er udekorerede (se dog initialet i „Vmbotz“, bl. 169v).

Nogle steder er der afslutningsvignetter ved slutningen af teksten til at udfylde resten af siden.

Tilføjet materiale

Der er tilføjet kolumnetitler øverst på hver side .

Der er nogle få marginalia, samt henvisninger (bl.a. bl. 18v, 19r, 64v, 91v, 150r-162v), disse er ofte meget yngre.

På bl. 198v finder vi disse bogstaver ved slutningen af teksten, formodentlig et anagram over skriverens navn: „H A K R N M o E S? T E N S M N“.

Følgende marginalia er bemærkelsesværdige:

  • Bl. 31r, øverste margen (penneprøve): „guh'“

  • Bl. 53r, højre margen (penneprøve, skrevet omvendt): „fader vor þu sem | fader vor þu“

  • Bl. 64r, øverste højre margin (noget udtværet, kunne være et forsøg på at udslette den pga. dets obskøne indhold?): „Mattur og milldi bru p | og kirkiki til sendin |ur þionusta i ad ba | ugt vil eg giora þin | ad þu satt E | til huern m | streða þig v|din hiwrdu h|eri iola nott“

  • Bl. 88r, højre margen (penneprøve, skrevet omvendt): „fader | fader uor þ | fa“

  • Bl. 109r, højre margen (penneprøve, skrevet omvendt): „fader vo“

  • Bl. 133v, øverste margen: „Dominus“

  • Bl. 134v øverste margen, skrevet sidelæns: „Gardez | Reth | Gardez | Reth“

  • Bl. 154v nederste venstre margen, skrevet omvendt: „gud hyalpe myer“

Historie og herkomst

[No history available.]

[Additional]

[Record History]

Katalogiseret 08 november 2004 af JA.

Mark-up supplied and corrected 01.06.2017 by BS.

[Availability]

Tilgængeligt for brug.

Bibliografi

ForfatterTitelRedaktørOmfang
En Dansk Lov-Historie fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian den Femtesed. Peder Kofod Ancher1769-1776; I
III:1: p. 179
Kong Valdemar den Andens Jydske Lov og Thord Degns Artikler, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1837; III
Danske Gaardsretter og Stadsretter, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1827; V
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 343-344
Skånelagen med Andreas Sunessons latinska bearbetning, Skånska Kyrkarätten och Stadsrätten, samt åtskilliga stadgar för Skåne. Codex Juris Scanici expositio latine conscripta ab Andrea Sunonis f. archiepiscopo Lundensi, Codices juris ecclesiastici ac urbici Scaniae, et statuta diversa Scaniam spectantia, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1862; IX
« »