Handrit.org
 

Håndskrift detailjer

AM 6 4to

Der er ingen billeder tilgængelige for dette håndskrift.

Lovhåndskrift; Danmark, 1540-1560

Navn
Wedervang-Jensen, Eva 
Fødselsdato
26. marts 1974 
Stilling
 
Roller
Katalogisator 
Flere detaljer
Stednavn
Århus 
Land
Danmark 
Flere detaljer
Stednavn
København 
Land
Danmark 
Flere detaljer
Navn
Kroman, Erik 
Stilling
 
Roller
Lærd 
Flere detaljer
Navn
Dalgård, Sune 
Stilling
 
Roller
Lærd 
Flere detaljer
Navn
Andersen, Aage 
Stilling
 
Roller
Lærd 
Flere detaljer

Indhold

1(1r-118v)
Jyske lov
Rubrik

„FORTALEN“

Begynder

MMedtt loff schall landtt | bygges, Mend wylde hwers | mandtt nygis [?] mett siitt | eggiitt och lade andre | nyde iaffnit

Ender

„mett neffn y kyrcke | fogden ther sagen giffuis bode | fore thend ther secther och saa | fore byscopen etc.

Bemærkning

Ender med Trolddomskapitlet.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

2(119r:1-140v:24)
Thord degns artikler
Rubrik

„Tordt deygghens | forklaring stadfest | aff koning volde-|mar och dan|marckis | rigis | rodt“

„Om ny mølle | Capitulum: i“

Begynder

Hoo ther felder wand fraa | syn arylde rinde Hand | steme thett epther inden | xv dage och bøde tre | marck alle egger mend och | saa konghen

Ender

„och ther | offwer maa mand forffyll-|liige thett mett herwerck | om thett giøris thend tiidtt | hans slegtt bleff hanom fraa | taghen etc.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

3(141r-147r)
Udsigt over lovens indhold
Rubrik

„Ithem her stande alle | xl marckis saghe | sum y loghen | stander | etc.

Begynder

Først om thend mand kom-|mer bort ther siitt liif | schall myste bøde xl marck | bondhen och saa konghenn

Ender

„Ithem for hußfredtt och gord-|fredtt“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

4(148r-175r)
Kong Christoffers stadsret
Rubrik

„Stadsretthen her y | danmarck y kiøb-|stederne brugis | som her | epther-|fylli-|ger“

Begynder

Wy Christoffer mett gudz | naade etc.

Ender

„ther aff kunde | forbedres danmark kyøbenhaffn. | aar etc. mcdxliij“

Bibliografi

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love vol. V p. 512-519:7 Udg. F

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

5(175v-180v)
Erik Glippings nyborgske forordninger, 1284
Rubrik

„Thene logh gaff koningh | Eerick Christoffers søn | effther att Christus wor herre | waar fødtt Twsentt | wyntre Thw hundrett | fyre synde tiughe och | fire wyntre then wge | nest fore pyndz | dags mett hans | godemends rodh | y nyboringh“

om kyrcke tyndt | Capitulum: i

Begynder

Kyrcke weriige skulle kyrcke | tynden selliige saa som the | worde offuer ene mett andre | kyrcke mends huad hand gielder | att retthe werde

Ender

„Och the toghe ther alle samen | wiitth mett wylge etc.

Bemærkning

Om Sjælland

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

6(181r-187r)
Gårdsretten
Rubrik

Koning erickis hand-|festning som kall-|es gordsrett

Begynder

Hwylcken mands andhen y hiell-|slaar och worder greben | mett fercske gierningher | hand giffue liff for liiff

Ender

„Kyøbstederne och paa landett | och huad wore hoffs tinget, ridder | och Swenne ere / etc.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

7(189r-193r)
Mindre retsbestemmelser
Rubrik

„Nota“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

7.1(189r:2-18)
Mindre lovbestemmelse (1)
Rubrik

om thend ther fredløs | er suoren

Begynder

Saa som thend ther fredløs | er sworen

Ender

„mett | sandmend eller neffnings | eller stock neffn“

7.2(189r:19-v:5)
Mindre lovbestemmelse (2)
Rubrik

om vindisibrdtt

Begynder

Om noger mand haffuer witt-|ner om nogen sagh

Ender

„och xiij beste | afgdemendh y thett herett | sambrycke [?]“

7.3(189v:6-11)
Mindre lovbestemmelse (3)
Rubrik

Om edh

Begynder

Schall sandemendh och | neffnings edh

Ender

„Inden sex wggers dagh“

7.4(189v:12-190r:6)
Mindre lovbestemmelse (4)
Rubrik

Arff beder arff

Begynder

Thett holder icke om jordtt

Ender

„Indtill fiærde | beedh“

7.5(190r:7-15)
Mindre lovbestemmelse (5)
Rubrik

Om foruvnden mand

Begynder

Om noger mandh y stock-|neffn

Ender

„Som y stock|neffnds edh ycke er fortwnden“

7.6(190r:16-v:8)
Mindre lovbestemmelse (6)
Rubrik

Om hoor

Begynder

Om noger mand kyender paa | tinge att hand haffuer leyett | mett anden mands ecthe kone

Ender

„modh bondhenn | och saa modh konghen“

7.7(190v:9-20)
Mindre lovbestemmelse (7)
Rubrik

om fellig dage | Cap:

Begynder

Hwo som anden dreber eller | soor giør y fellings dagæ

Ender

„aff hans gaadz“

7.8(190v:21-191r:12)
Mindre lovbestemmelse (8)
Rubrik

om iordt vyrdis

Begynder

Om jordtt vyrderbonden eller | koninghen

Ender

„till ewindeliige eye“

7.9(191r:13-192v)
Mindre lovbestemmelse (9)
Rubrik

Om feldt mand oc | gialdt sager

Begynder

Om noger mandh worder | feldtt till tre marcks sagh

Ender

„eller heruercke“

7.10(193r)
Mindre lovbestemmelse (10)
Rubrik

om mand dreber fred-|løttz mand:

Begynder

Om nogen mandh heffuer | effther syn frender dødtt

Ender

„jeg mett neffn y | kynn“

8(195v-196v)
Rigens dele
Rubrik

Rigens delles faldzmoll

Begynder

Thett haffuir oc koningen Jett | att hans breffue paa Jngen | mandt giffuis

Ender

„oc mere | skall vy aff bonden tage | for thendt sags“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

9(197r-214r)
Rigens dele
Rubrik

„EN INSTRVCS | AT FORFYLGE | RIGENS DEL| LE HER-|VTY DAN|MARCK | TYL INFØRSEL: | RØMNING: OCH | TYL LOES“

Begynder

Tthem Hwo rigens delle wyll | fylge

Ender

Och | setthe wy thend dag euin-|deliigen tielsse [?] paa danmark [?] etc.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

10(214v-215r)
Optegnelser om mønt og vægt
Begynder

Engelsilfe er iij peninghe | Fem engelsilfe er en øre pening

Ender

„xx luspund er en skipundt“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

11(215v)
Vidnesbyrd
Rubrik

„Adt bere følling paa | Sandemend etc.

Begynder

Her staar wy [?] oc denemandt som | sannt wittne Bere kandt

Ender

„Santt er wittnidt“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

12(216r-347r)
Christian IIIs håndfæstning
Begynder

Wy Chriistian 3 mett gudtz | naade

Ender

„Giffuitt paa wortt slott | Kiøffuinhaffuen Sancti necoluj | e xj dag Aar mdxlvij“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

13(349r-354r)
Christian IIIs forordning, Koldinghus, 1548
Begynder

Wy Chrestiann met gudtz Nade Danmarck norges | wendes oc gothes koning

Ender

„Anno | Dominj mdxlviij etc.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

14(355r-369r)
Christian IIs reces, Dronningborg, 1551
Rubrik

„Thendt Siwends Resses“

Begynder

Wy chrestiann mett gudtz nade

Ender

„paa wortt slott drotningborrig | Sanctj thenne vxlj dag Ar etc. | Mdlj“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

Fysisk Beskrivelse / Kodikologi

Materiale

Papir.

Antal blade
369. 201 mm x 140 mm. Bl. 147v, 187v-188v, 193v-195r, 309v, 347v-348v og 354v er ubeskrevne. Hvor et nyt afsnit begynder, er der blevet anbragt små metalklemmer i bladenes kant.
Foliering

Håndskriftet er folieret i øverste højre hjørne.

Layout

Teksten er enspaltet med 19 til 25 linjer pr side. Der er ofte klummetitler øverst på siderne, og initialer er tofarvede.

Skrift

Størstedelen af håndskriftet er skrevet af den skriver, der også har skrevet AM 5 4to.

Bl. 349r-369r er skrevet med en særlig, noget yngre halvkursiv.

Historie og herkomst

Proveniens

Skrevet i Danmark ca. 1547.

[Additional]

[Record History]

Katalogiseret 11. marts 2002 af EW-J.

[Custodial History]

Udlånt til Statsbiblioteket) i Århus, 1938-58.

Udlånt til Rigsarkivet, København, til Erik Kroman 1963-70.

Udlånt til Sune Dalgård 1971-83.

Udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København til Aage Andersen fra august til december 1986.

Bibliografi

ForfatterTitelRedaktørOmfang
Jyske lov: Text 2-4, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1951; III
Knud Mikkelsens glosser (dansk text) og Thords artikler, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Buus, ed. Peter Jørgensen1961; IV:tillæg
Danske Gaardsretter og Stadsretter, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1827; V
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 342-343
« »